Category Archives: Wybory 2016

Komunikat o wyborze Prodziekanów Wydziału Lekarskiego

Wydziałowa Komisja Wyborcza                                                                                        Łódź, dnia 05.05.2016
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KOMUNIKAT
Wydziałowej Komisji Wyborczej
w sprawie wyboru Prodziekanów Wydziału Lekarskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 Maja 2016 roku do pełnienia funkcji Prodziekanów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2016-2020 zostali wybrani

 

– Prodziekan  ds. Nauki:

Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Wierzbowska

– Prodziekan  ds. Dydaktyki:

 Pan dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

– Prodziekan ds. Programu Studiów i Ewaluacji:

Pani dr hab. n. med. Hanna Ławnicka

– Prodziekan d/s Rozwoju Nauczania Oddziału Stomatologicznego:

Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

– Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego:

Pani dr hab. n. med. Monika Łukomska- Szymańska

– Prodziekan ds. Programów Studiów i Ewaluacji Oddziału Stomatologicznego:

Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab.n.med.prof.nadzw.Bogusław Antoszewski

Terminy wyborów Dziekana i Prodziekanów Wydziału Lekarskiego

KOMUNIKAT

 Uprzejmie informuję, że 26.04 2016 r (wtorek) o  godz. 12.30  w  auli 1000 CD ul. Pomorska 251 odbędzie się zebranie wyborcze członków elektorów Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poświęcone wyborom Dziekana Wydziału Lekarskiego

 oraz

 wybory Prodziekanów Wydziału Lekarskiego odbędą się w dniu 05.05.2016 r (czwartek) o godz.12.30  w auli 1000 CD ul. Pomorska 251 

 

Obecność Wszystkich Państwa Elektorów jest obowiązkowa

   PRZEWODNICZĄCY

   Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

                                                                                                                                                                                                                                               dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, że pisemne zgłoszenia kandydatów na Dziekana Wydziału Lekarskiego przyjmowane będą do 19 kwietnia 2016 r. do godz.15.00, w sekretariacie Dziekana Wydziału Lekarskiego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pok. nr 8.

Adresowane do Wydziałowej Komisji Wyborczej zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydaturę oraz imię i nazwisko kandydata wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z Regulaminem wyborczym, każdemu pracownikowi i studentowi naszej Uczelni przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia kandydatur.

Zgłoszenia wysłane pocztą i drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
dr hab.n.med.prof.nadzw Bogusław Antoszewski

Wybory pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

        Dnia  24 marca 2016 r.  godz. 9.00 – I termin, a w przypadku nieobecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania  – II  termin  godz. 9.15 , w auli im. Emila Palucha ul. Narutowicza 100 odbędzie się zebranie pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi poświęcone wyborom przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego.

            Zgodnie  z Regulaminem Wyborczym  §19 pkt.3 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi będą reprezentowani  w Radzie Wydziału Lekarskiego przez 11 przedstawicieli:

  1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym.
  2. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do Wydziałowej Komisji Wyborczej  Wydziału  Lekarskiego  (Sekretariat Dziekana Wydziału Lekarskiego,  pokój nr 8) w terminie do dnia 10.03.2016r. do godz.15.00, z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej.

Jest to ostateczny  terminem  zgłaszania kandydatów.

(Zgodnie  z  Uchwałą  Uczelnianej  Komisji  Wyborczej  nie  będą uwzględniane zgłoszenia kandydatów w trakcie zebrania wyborczego chyba, że ma zastosowanie §21. pkt.5 Regulaminu Wyborczego

Zgłoszenie powinno zawierać :

1/ imię i nazwisko kandydata z adnotacją:

„kandydatura do Rady Wydziału Lekarskiego”,

2/ miejsce zatrudnienia kandydata,

3/ pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie .

 PRZEWODNICZĄCY

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski

Wybory do Senatu spośród samodzielnych pracowników naukowych

           Uprzejmie zawiadamiam, że  w  dniu  15 marca 2016 r.  godz.  12.30 – I  termin, a w przypadku nieobecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania – II termin godz. 12.45 , w auli 1000 (Północna)  ul. Pomorska 251  odbędą się  wybory  przedstawicieli  do Senatu  Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  na  stanowisku  profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego  oraz  innych nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z  §18  Regulaminu Wyborczego.

         Zgodnie z Regulaminem Wyborczym §18 pkt.1, samodzielni pracownicy naukowi reprezentowani będą w Senacie przez 2 przedstawicieli.

1)  Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy   w rozumieniu  art.2 ust.1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2)  Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67. roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora – 70. roku życia, zatrudnionym w Uniwersytecie  jako podstawowym miejscu pracy

  w rozumieniu ustawy – jw.,

            Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego (Sekretariat Dziekana Wydziału Lekarskiego pokój nr 8 ) w terminie do dnia 08.03.2016 r. z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej.

Jest to ostateczny  termin  zgłaszania kandydatów.

(Zgodnie  z  Uchwałą  Uczelnianej  Komisji  Wyborczej  nie  będą uwzględniane  zgłoszenia kandydatów w trakcie zebrania wyborczego, chyba że, ma zastosowanie § 21 pkt.5 Regulaminu Wyborczego).

 

            Zgłoszenie powinno zawierać :

1/ imię i nazwisko kandydata z adnotacją „kandydatura do Senatu”,

2/ miejsce zatrudnienia kandydata,

3/ pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski

Terminy wyborów na Wydziale Lekarskim

W związku z wyborami organów jednoosobowych oraz organów kolegialnych Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016- 2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego informuje, że

1.Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego do Senatu i Rady Wydziału odbędą się 03.03.2016 r. (czwartek), godz.9.00 – I termin lub 9.15 – II termin,  aula im. Emila Palucha ul.Narutowicza100, zgłaszanie kandydatów do 10.02.2016 r. do godz.15.00

2.Wybory spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli posiadających stopień doktora habilitowanego do Senatu odbędą się 15.03.2016 r. (wtorek), o godz.12.30 – I termin lub  12.45 – II termin, aula 1000 (Północna) CD ul. Pomorska 251, zgłaszanie kandydatów do 08.03.2016r. do godz. 15.00

3.Wybory spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  do Rady  Wydziału odbędą się 24.03.2016 r. (czwartek), godz.9.00 – I termin, lub 9.15  II termin, aula im. Emila Palucha ul.Narutowicza100, zgłaszanie kandydatów do 10.03.2016 r. do godz.15.00

4. Wybory Dziekana Wydziału Lekarskiego odbędą się 26.04.20 16. (wtorek),  godz.12.30, aula 1000 (Północna) CD ul. Pomorska 251, zgłaszanie kandydatów do 19.04.2016 r. do godz. 15.00 .

5.Wybory Prodziekanów Wydziału Lekarskiego odbędą się 05.05.2016 r. (czwartek), godz.12.30, aula  1000 (Północna) CD ul. Pomorska 251.

 

Kandydatów należy zgłaszać na piśmie z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego (Sekretariat Dziekana  Wydziału Lekarskiego  Al. Kościuszki 4 pokój nr 8).

 

Uwaga
Regulamin Wyborczy, kalendarz czynności wyborczych oraz inne dokumenty i  informacje związane z bieżącą ordynacją są dostępne na stronie Uczelni pracownicy wybory 2016l

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego

Dnia  03 marca 2016 r. godz. 9.00 – I termin, a  w przypadku nieobecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania  –  II  termin godz. 9.15, w auli im. Emila Palucha ul. Narutowicza 100 odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, poświęcone wyborom przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z Regulaminem Wyborczym §18 pkt.1, §19 pkt.1 nauczyciele akademiccy nie posiadający  stopnia  doktora habilitowanego reprezentowani będą w Senacie przez 1-go przedstawiciela,  a w Radzie Wydziału Lekarskiego przez 23 przedstawicieli:

1)  Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w  Uniwersytecie Medycznym  jako podstawowym miejscu pracy , w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2)  Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67. roku  życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora – 70. roku życia, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy – jw.,

Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do Wydziałowej Komisji Wyborczej  Wydziału  Lekarskiego  (Sekretariat Dziekana Wydziału Lekarskiego,  pokój nr 8) w terminie do dnia 10.02.2016r. do godz.15.00, z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej.

Jest to ostateczny  termin  zgłaszania kandydatów.

(Zgodnie  z  Uchwałą  Uczelnianej  Komisji  Wyborczej  nie  będą uwzględniane zgłoszenia kandydatów w trakcie zebrania wyborczego chyba, że ma zastosowanie §21. pkt.5 Regulaminu Wyborczego).

Zgłoszenie powinno zawierać :
1/ imię i nazwisko kandydata z adnotacją:
„kandydatura do Senatu”
„kandydatura do Rady Wydziału Lekarskiego”,
2/ miejsce zatrudnienia kandydata,
3/ pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie .

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski