wstecz

Wybory pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

        Dnia  24 marca 2016 r.  godz. 9.00 – I termin, a w przypadku nieobecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania  – II  termin  godz. 9.15 , w auli im. Emila Palucha ul. Narutowicza 100 odbędzie się zebranie pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi poświęcone wyborom przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego.

            Zgodnie  z Regulaminem Wyborczym  §19 pkt.3 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi będą reprezentowani  w Radzie Wydziału Lekarskiego przez 11 przedstawicieli:

  1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym.
  2. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie Medycznym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do Wydziałowej Komisji Wyborczej  Wydziału  Lekarskiego  (Sekretariat Dziekana Wydziału Lekarskiego,  pokój nr 8) w terminie do dnia 10.03.2016r. do godz.15.00, z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej.

Jest to ostateczny  terminem  zgłaszania kandydatów.

(Zgodnie  z  Uchwałą  Uczelnianej  Komisji  Wyborczej  nie  będą uwzględniane zgłoszenia kandydatów w trakcie zebrania wyborczego chyba, że ma zastosowanie §21. pkt.5 Regulaminu Wyborczego

Zgłoszenie powinno zawierać :

1/ imię i nazwisko kandydata z adnotacją:

„kandydatura do Rady Wydziału Lekarskiego”,

2/ miejsce zatrudnienia kandydata,

3/ pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie .

 PRZEWODNICZĄCY

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski