wstecz

Wybory do Senatu spośród samodzielnych pracowników naukowych

           Uprzejmie zawiadamiam, że  w  dniu  15 marca 2016 r.  godz.  12.30 – I  termin, a w przypadku nieobecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania – II termin godz. 12.45 , w auli 1000 (Północna)  ul. Pomorska 251  odbędą się  wybory  przedstawicieli  do Senatu  Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  na  stanowisku  profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego  oraz  innych nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z  §18  Regulaminu Wyborczego.

         Zgodnie z Regulaminem Wyborczym §18 pkt.1, samodzielni pracownicy naukowi reprezentowani będą w Senacie przez 2 przedstawicieli.

1)  Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy   w rozumieniu  art.2 ust.1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2)  Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67. roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora – 70. roku życia, zatrudnionym w Uniwersytecie  jako podstawowym miejscu pracy

  w rozumieniu ustawy – jw.,

            Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego (Sekretariat Dziekana Wydziału Lekarskiego pokój nr 8 ) w terminie do dnia 08.03.2016 r. z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej.

Jest to ostateczny  termin  zgłaszania kandydatów.

(Zgodnie  z  Uchwałą  Uczelnianej  Komisji  Wyborczej  nie  będą uwzględniane  zgłoszenia kandydatów w trakcie zebrania wyborczego, chyba że, ma zastosowanie § 21 pkt.5 Regulaminu Wyborczego).

 

            Zgłoszenie powinno zawierać :

1/ imię i nazwisko kandydata z adnotacją „kandydatura do Senatu”,

2/ miejsce zatrudnienia kandydata,

3/ pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski