wstecz

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego

Dnia  03 marca 2016 r. godz. 9.00 – I termin, a  w przypadku nieobecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania  –  II  termin godz. 9.15, w auli im. Emila Palucha ul. Narutowicza 100 odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, poświęcone wyborom przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z Regulaminem Wyborczym §18 pkt.1, §19 pkt.1 nauczyciele akademiccy nie posiadający  stopnia  doktora habilitowanego reprezentowani będą w Senacie przez 1-go przedstawiciela,  a w Radzie Wydziału Lekarskiego przez 23 przedstawicieli:

1)  Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w  Uniwersytecie Medycznym  jako podstawowym miejscu pracy , w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2)  Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67. roku  życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora – 70. roku życia, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy – jw.,

Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do Wydziałowej Komisji Wyborczej  Wydziału  Lekarskiego  (Sekretariat Dziekana Wydziału Lekarskiego,  pokój nr 8) w terminie do dnia 10.02.2016r. do godz.15.00, z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej.

Jest to ostateczny  termin  zgłaszania kandydatów.

(Zgodnie  z  Uchwałą  Uczelnianej  Komisji  Wyborczej  nie  będą uwzględniane zgłoszenia kandydatów w trakcie zebrania wyborczego chyba, że ma zastosowanie §21. pkt.5 Regulaminu Wyborczego).

Zgłoszenie powinno zawierać :
1/ imię i nazwisko kandydata z adnotacją:
„kandydatura do Senatu”
„kandydatura do Rady Wydziału Lekarskiego”,
2/ miejsce zatrudnienia kandydata,
3/ pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie .

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski