W celu wyznaczenia promotora lub promotorów należy złożyć wniosek:

WNIOSEK O WYZNACZENIE PROMOTORA

WNIOSEK O WYZNACZENIE PROMOTORA POMOCNICZEGO

Promotorem w postępowaniu może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a promotorem pomocniczym osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

Egzamin  z dyscypliny nauki medyczne odbywa się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady przed komisją w składzie co najmniej 3 osób spośród członków Rady, w tym egzaminatora oraz Prodziekana ds. Nauki

Obecnie istnieje możliwość odbycia egzaminu w formie zdalnej – tym celu należy złożyć WNIOSEK, który należy przesłać na adres e-mail ewelina.plocinska@umed.lodz.pl
O terminie egzaminu kandydat informowany jest drogą e-mailową.

 

Egzamin z języka obcego na poziomie co najmniej B2 odbywa się przed Komisją w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora, komisję wyznacza Przewodniczący Rady.

Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatu znajdującego się w WYKAZIE lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.

Po zdaniu egzaminów należy wystąpić z WNIOSKIEM o wydanie opinii przez Prezydium Rady Nauk Medycznych w przedmiocie rozprawy doktorskiej, do którego należy dołączyć:

1. Rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w 4 egzemplarzach ( 3 mogą mieć formę plików PDF – każdy na osobnym nośniku danych), 1 egzemplarz w formie papierowej – miękka oprawa).

2.  OŚWIADCZENIE KANDYDATA

3.  POZYTYWNĄ OPINIĘ  promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej.

4.  Wykaz dorobku naukowego, w tym prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

5.  OŚWIADCZENIE wszystkich współautorów określające ich wkład w powstanie artykułu lub monografii spełniającego wymagania do wszczęcia postępowania (prosimy o zapoznanie się z informacjami w kole 'Wymogi publikacyjne”).

6.

  • opinię właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzenie badań dotyczących rozprawy doktorskiej,
  • kopię wniosku, który był składany do właściwej komisji bioetycznej w celu wydania opinii,
  • projekt eksperymentu medycznego, który był składany do właściwej komisji bioetycznej w celu wydania opinii
    lub
    oświadczenie, że zgoda nie jest wymagana, potwierdzone przez promotora

7. Raport potwierdzający pozytywne sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ podpisane przez promotora.

8. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Jeżeli rozprawa doktorska ma formę tzw. „zszywki” prosimy o zapoznanie się z informacjami w kole „rozprawa w formie zszywki”.

W celu wszczęcia postępowania należy złożyć WNIOSEK wraz z załącznikami:

1. Zobowiązaniem do wniesienia opłaty lub zaświadczeniem z Działu Spraw Osobowych w przypadku osoby zatrudnionej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2. Opinią Prezydium Rady Nauk Medycznych w przedmiocie rozprawy doktorskiej.

Do wniosku dołączone są również dokumenty, które złożone były wcześniej do Prezydium Rady Nauk Medycznych w celu wydania opinii w przedmiocie rozprawy doktorskiej.

Rada Nauk Medycznych wyznacza co najmniej 3 recenzentów.

Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, niebędąca pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz podmiotu, którego pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.

Rada Nauk Medycznych dopuszcza do obrony kandydata, który uzyskał co najmniej 2 pozytywne recenzje.

Rada powołuje komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej 7 członków Rady oraz recenzentów i promotorów.

UWAGA – w przypadku osób, które złożyły wniosek o wyznaczenie pormotora po 1 stycznia 2022 r. warunkiem przystąpienia do obrony jest opublikowanie jako pierwszy autor co najmniej jednej pracy oryginalnej (bez kazuistyki) w czasopiśmie o punktacji wynoszącej co najmniej 40 pkt, zamieszczonym w obowiązującym WYKAZIE czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Obecnie obrony rozpraw doktorskich odbywają się w trybie stacjonarnym lub zdalnym – w tym celu należy złożyć WNIOSEK.

Przed dopuszczeniem do obrony w trybie zdalnym należy złożyć OŚWIADCZENIE.

W przypadku obrony przeprowadzanej w  trybie stacjonarnym Przewodniczący Rady Nauk Medycznych może wyrazić zgodę na uczestniczenie recenzentów w trybie zdalnym. Recenzent
zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestnictwa w obronie w trybie zdalnym na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

Termin obrony wyznaczany jest przez Prodziekana ds. Nauki, o terminie kandydat informowany jest drogą e-mailową.
Przed obroną rozprawy doktorskiej w formie zdalnej istnieje możliwość przeprowadzenia próby –  w tym celu należy wysłać e-mail na adres ewelina.plocinska@umed.lodz.pl.

1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu przed Komisją doktorską w obecności co najmniej połowy składu komisji, w tym co najmniej 2 recenzentów.
2. Promotor przedstawia sylwetkę i dorobek naukowy doktoranta.
3. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, Przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji.
4. Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.
5. Przewodniczący Komisji doktorskiej otwiera publiczną dyskusję.
6. Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia swoje stanowisko.
7. Po zakończeniu części jawnej posiedzenia odbywa się tajna narada Komisji, na której przeprowadza się głosowanie.

Na najbliższym posiedzeniu Rada Nauk Medycznych podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora.

Wręczenie dyplomu doktorskiego ma miejsce na uroczystym posiedzeniu Senatu.

Rozprawa doktorska może uzyskać wyróżnienie Rady Nauk Medycznych w przypadku gdy co najmniej dwóch recenzentów wnioskowało o jej wyróżnienie oraz został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. prace wchodzące w skład spójnego tematycznie zbioru, będącego formą rozprawy doktorskiej, posiadają łączny współczynnik wpływu Impact Factor wynoszący co najmniej 3 punkty;
2. wyniki badań będących przedmiotem rozprawy doktorskiej zostały opublikowane lub przyjęte do druku w formie publikacji oryginalnej lub cyklu publikacji w czasopismach o łącznym współczynniku wpływu Impact Factor wynoszącym co najmniej 3 punkty w terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej, a doktorant jest ich pierwszym autorem.

W  terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej należy złożyć do Przewodniczącej Rady Nauk Medycznych pisemną informację o publikacjach ogłoszonych lub przyjętych do druku, wraz z kopią publikacji lub listem od redakcji czasopisma, poświadczającym przyjęcie pracy do druku.

Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Dyplom w języku obcym wydawany jest na pisemny wniosek – WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA. Za wydanie odpisu w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Wpłaty  za odpis dyplomu należy dokonać na poniższy numer konta:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

W tytule przelewu należy wpisać następującą informację:

-Imię i Nazwisko doktoranta,
-Wydział Lekarski,
-opłata za odpis dyplomu doktorskiego.