wstecz

Zasady udzielania awansów, powtarzania i przepisywania ocen dla studentów kierunku lekarskiego

 Awans:

  • Student ma prawo do jednego awansu w całym toku studiów, w przypadku gdy rokuje na wyrównanie różnic programowych
  • Otrzymania awansu możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu tej możliwości z Klinkami lub Zakładami
  • Student powtarzający I rok studiów ma prawo do awansu jedynie z zajęć fakultatywnych z II roku.
  • Studenci I, III i IV roku starający się o awans kierują podanie do Prodziekana dr hab. n. med. Ludomira Stefańczyka prof. um.
  • Studenci II, V i VI roku starający się o awans kierują podanie do Prodziekana dr hab. n. med. Anny Koryckiej -Wołowiec prof. um.

 

Powtarzanie:

  • Student  ma prawo powtarzania I roku studiów jedynie w przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu
  • Student powtarzający rok uczęszcza tylko na zajęcia z przedmiotu, którego nie zaliczył

 

Rekrutacja:

  • Studentowi, który nie zaliczył I roku studiów,  a rekrutował się ponownie na Wydział Lekarski  i został przyjęty nie przysługuje zgoda na przepisania ocen,  z wyjątkiem studentów studiujących w trybie niestacjonarnym, którzy zaliczyli rok i zostali przyjęci w wyniku ponownej rekrutacji na I rok studiów w trybie stacjonarnym.
  • Student, który nie zaliczył I roku studiów, a rekrutował się ponownie na Wydział Lekarski  i został przyjęty zobowiązany jest do dostarczenia indeksu do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego celem unieważnienia go.

 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. Adam Antczak