Procedura

Dokumenty jakie należy złożyć, aby rozpocząć procedurę nostryfikacyjną:

1) WNIOSEK

2) KOPIA i oryginał do wglądu dyplomu ukończenia studiów (powinien zawierać klauzulę apostille umieszczoną na oryginale dyplomu lub dołączoną do dokumentu);

3) KOPIE i oryginały do wglądu dokumentów umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w tym:

 • suplement do dyplomu lub transkrypt, zawierający informację o zdanych egzaminach lub zaliczeniach,
 • listę przedmiotów i ocen lub indeks,
 • treści lub sylabusy programowe zrealizowanych przedmiotów,
 • zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, wraz z wskazaniem czasu, miejsca jej realizacji, jeżeli stanowiła integralną część programu studiów, oraz zakres programowy;

4) KOPIA i oryginał do wglądu świadectwa, dyplomu lub inne dokumentu, na podstawie, których wnioskodawca został przyjęty na studia;

5) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia; (OŚWIADCZENIE)

6) W przypadku zmiany nazwiska na inne niż to, na które został wydany dyplom, wnioskodawca składa oświadczenie o zmianie nazwiska oraz, do wglądu, dokument poświadczający zmianę nazwiska.

Kandydat może od razu złożyć tłumaczenia dokumentów.

Dokumenty nie zostają przyjęte, jeśli kandydat przyniesie tylko oryginały bez kserokopii.

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w styczniu, marcu i listopadzie. 

Dokumenty do procedury nostryfikacyjnej na kierunku lekarskim przyjmowane są od kandydatów w:

 • listopadzie (egzamin w styczniu),
 • styczniu (egzamin w marcu),
 • marcu (egzamin w maju).

Komisja Nostryfikacyjna dokonuje porównania efektów uczenia się. W przypadku stwierdzenia różnic komisja zarządza przeprowadzenie egzaminu porównującego efekty uczenia się w zakresie chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny ratunkowej.

Kandydaci zostają powiadomieni o terminie egzaminu drogą mailową oraz listem poleconym przez pracownika dziekanatu.

Przeprowadzany jest na komputerach w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi i trwa 120 min.

Egzamin składa się ze 120 pytań w języku polskim z 6 przedmiotów: interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań.

Każdemu pytaniu przyporządkowanych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

Osoby przystępujące do egzaminu nostryfikacyjnego będą wpuszczane na salę egzaminacyjną po zweryfikowaniu tożsamości, na podstawie dokumentu ze zdjęciem

Warunkiem uznania równoważności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej z efektami uczenia się na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 60% prawidłowych odpowiedzi

 

Obowiązuje następująca skala ocen:

 • od 60% do 68%  pkt. – 3,0 (dostateczny)
 • powyżej 68% do 76%  pkt. – 3,5 (dość dobry)
 • powyżej 76% do 84%  pkt. – 4,0 (dobry)
 • powyżej 84% do 92%  pkt. – 4,5 (ponad dobry)
 • powyżej 92% do 100% pkt. – 5,0 (bardzo dobry)

W czasie egzaminu zabronione jest używanie wszelkich pomocy (słowników, podręczników itp), osobistych notatek, druków przyniesionych przez kandydata na egzamin, oraz sprzętu do komunikowania się, rejestrowania i przechowywania informacji (np. elektronicznych kalendarzy, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.). Sprzęt tego rodzaju jest zabroniony nawet jeśli nie zawiera istotnych informacji.

Kandydat, który podczas egzaminu komunikuje się z innym Kandydatem lub korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z wynikiem negatywnym z egzaminu.

Osoby pilnujące podczas egzaminu mogą odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących zawartości merytorycznej egzaminu.

Wszelkie uwagi dotyczące pytań testowych należy zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania egzaminu. Wszystkie późniejsze zgłoszenia dotyczące niejasności pytań nie będą uwzględniane.

Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z nieosiągnięciem progu zdawalności i odmowa uznania równoważności dyplomu.

Cały Regulamin Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego:

Regulamin

Opłatę za przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej  w wysokości 4685 zł należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Procedura nostryfikacyjna dyplomu Kandydata, który nie uiścił opłaty w terminie nie zostanie wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone.

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 90-419 Łódź
Tytuł: Wydział Lekarski UM, nostryfikacja dyplomu lekarza (imię i nazwisko)
PL 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118 ING Bank Śląski
Kod SWIFT: INGBPLPW

Potwierdzenie opłaty nostryfikacyjnej prosimy przesłać na adres: anna.jablonska@umed.lodz.pl

Na podstawie wyników egzaminu Rada Dydaktyczna kierunku lekarskiego podejmuje uchwałę o uznaniu lub odmowie uznania równoważności dyplomu.