Nadanie tytułu profesora

Nadanie tytułu:
prof. dr hab. Dariusz Jaskólski 05.02.2019 r.
prof. dr hab. Michał Polguj 25.02.2019 r.
prof. dr hab. Aleksandra Lesiak 29.01.2018r.
prof. dr hab. Beta Sikorska 29.01.2018r.
prof. dr hab. Edward Kowalczyk 09.05.2018r.
prof. dr hab. Jarosław Kalinka 09.05.2018r.
prof. dr hab. Katarzyna Starska-Kowarska 09.05.2018r.
prof. dr hab. Marcin Mycko 09.05.2018r.
prof. dr hab. Maciej Borowiec 20.06.2018r.
prof. dr hab. Tomasz Bielecki 25.09.2018r.
prof. dr hab. Iwona Cygankiewicz 28.09.2018r.
prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Wranicz 28.09.2018r.
prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska 28.09.2017r.
prof. dr hab. Jacek Treliński 23.09.2017r.
prof. dr hab. Anna Piekarska 15.09.2017r.
prof. dr hab. Marcin Sibiński 27.02.2017r.
prof. dr hab. Piotr Gałecki 09.01.2017r.
prof. dr hab. Andrzej Grzegorzewski 22.06.2016r
prof. dr hab. Beata Dejak 09.08.2016r.
prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska 20.10.2016r.
prof. dr hab. Mariusz Klencki 20.10.2016r.
prof. dr hab. Piotr Potemski 20.10.2016r.
prof. dr hab. Jakub Fichna 02.12.2016r.
prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk 09.01.2017r.

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r.
 3. Uchwała Senatu nr 30/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.

 

Zgodnie z  nowelizacją Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i  tytule w  zakresie sztuki,  która weszła w życie z dniem
1 października 2014 r. tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
 3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
  1. raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskich zakończonym nadaniem stopnia, oraz
  2. raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
  3. dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora        (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015r. poz.249 i 1767), osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedkłada Dziekanowi Wydziału Lekarskiego następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora (wzór nr 1)
 • autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne,

b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora II promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,

c) działalność popularyzującą naukę;

 • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze (wzór nr 2).
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wzór nr 3) – 2 egzemplarze;
 • kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata);
 • aktualną analizę bibliometryczną dorobku naukowego dokonaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego  (punktacja@umed.lodz.pl  tel. (42)677-92-84 ) – 7 egzemplarzy
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego – 2 egzemplarze;
 • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, II promotora  lub promotora pomocniczego  (wzór nr 4);
 • wykaz przewodów doktorskich i przewodów/postępowań habilitacyjnych, w których kandydat   pełnił funkcję recenzenta  (wzór nr 5);
 • informacja o współpracy z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (wzór nr 6).

Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie wyznacza kandydatów na recenzentów i przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.

W postępowaniu o nadanie tytułu profesora Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki lub spośród innych osób.

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.