wstecz

74 Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Naukowego Młodzieży Twórczej „Aktualne problemy medycyny teoretycznej, klinicznej, prewencyjnej oraz stomatologii i farmacji”

MINISTERSTWO OCHRONY ZDROWIA UKRAINY
DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET MEDYCZNY im. М. Gorkiego
STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE im. М. D. Dowgiałło

WIELCE SZANOWNI KOLEDZY!

Studenckie Towarzystwo Naukowe im. М. D. Dowgiałło Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. М. Gorkiego zaprasza studentów i młodych naukowców -lekarzy do udziału w 74 Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Naukowego Młodzieży Twórczej „Aktualne problemy medycyny teoretycznej, klinicznej, prewencyjnej oraz stomatologii i farmacji”, który odbędzie się w dn. 25-27 kwietnia 2012 roku w Doniecku.

 

Formy Uczestnictwa W Konferencji:

 • Referat ustny i publikacja streszczeń,
 • Publikacja streszczeń,
 • Wolny słuchacz.

Program wstępny:

25 kwietnia: Rejestracja uczestników.
26 kwietnia: Posiedzenia sekcyjne (według specjalizacji).
27 kwietnia: Posiedzenie plenarne, odznaczenie zwycięzców, zamknięcie konferencji, dzień wolny (odpoczynku), zwiedzanie miasta.

W dniu wolnym goście naszego miasta mogą zapoznać się z osobliwościami kulturalnymi Doniecka. Wieczorem przewidziany jest program rozrywkowy.
Językami roboczymi konferencji są: ukraiński, rosyjski, angielski, polski.

 

Wymagania dotyczące publikacji:

Podane przez uczestników streszczenia prac naukowych zostaną opublikowane w zbiorze materiałów konferencyjnych.

Streszczenia będą przekazane do publikacji w formie drukowanej w dwóch egzemplarzach, z obowiązkowym podpisem kierownika katedry na jednym z nich i w formie elektronicznej. Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 2 strony. Opłata rejestracyjna wynosi 30 EUR. Opłata w dzień konferencji na mejscu. Autor (lub zespół autorów, do 4 osób), którzy pokryli koszty publikacji, otrzymają jeden egzemplarz ze zbioru materiałów konferencyjnych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia i poprawek w streszczeniach. Odpowiedzialność za wiarygodność faktów, cytatów i innych danych ponoszą autorzy prac i kierownicy naukowi.

Wersja elektroniczna streszczeń powinna być przygotowana w dowolnej wersji edytora tekstu Microsoft Office Word, tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, wielkość 14 pkt. z odstępem 1,5 między wierszami i marginesami dla wszystkich stron 2 cm; format pliku .doc lub .rtf. Nazwa pliku powinna zawierać tylko nazwisko pierwszego autora.

 

Streszczenia powinny mieć następujący układ:

 • Pierwszy wiersz (wiersze) – autor i, jeśli są w ogóle, współautorzy pracy (nie więcej niż 4 współautorów).
 • Drugi wiersz (wiersze) – nazwa pracy, w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim (duże litery).
 • Trzeci wiersz (wiersze) – pełna nazwa instytucji edukacyjnej, leczniczej lub naukowo-badawczej, w której została wykonana praca; miasto i kraj, gdzie się instytucja znajduje (zwykłe litery).
 • Czwarty wiersz – katedra, nazwisko, inicjały i tytuły kierownika katedry, nazwisko, inicjały i tytuły opiekuna naukowego.
 • Dalej – tekst streszczeń, w którym trzeba koniecznie wyodrębnić m. in. następujące rubryki:
  – Cel badania.

  Materiał i metody.

  Wyniki.

  Wnioski.

Niedopuszczalna jest obecność w tekście nerozszyfrowanych abrewiatur, skrótów, wykresów, rysunków, schematów, wzorów.

 

Warunki uczestnictwa w Konferencji:

Jeden autor może podawać do komitetu organizacyjnego konferencji nie więcej, niż dwa streszczenia.

Przedstawiać streszczenia prac do Komitetu Organizacyjnego konferencji należy nie późnej niż 20 marca 2012 roku.
83003, Donieck, ul. Illicza, 16.
Doniecky Narodowy Uniwersytet Medyczny im. М. Gorkiego
Centralna Laboratoria Naukowa,
professor Wolos Lilia Iwaniwna.

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają wymagań, jak również prac nadesłanych po wskazanym terminie.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Wiceprzewodniczący SТN DNUM Sachno Natalia Sergijiwna od 16-00 do 20-00 (telefon kontaktowy: +38-099-30-87-312) lub
Opiekun naukowy SТN DNUM profesor Wolos Lilia Iwaniwna od 09-00 do 15-00 (telefon kontaktowy: +38-062-344-43-14), lub
Doradca naukowy SТN DNUM profesor Szłopow Walerij Giennadijowicz od 09-00 do 15-00 (telefon kontaktowy: +38-062-344-43-14).

 

Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami,
Rektor Donieckiego Narodowego Medycznego Uniwersytetu im. M. Gorkiego,
Członek-korespondent Akadenii Nauk Medycznych Ukrainy,
Zasłużony naukowiec Ukrainy,
Professor Y. Dumansky

 

Ankieta uczestnika:

Oprócz streszczeń każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety i wysłania jej do Komitetu Organizacyjnego w dowolnym formacie (wersja drukowana, na dysku).

 

Wzorzec ankiety: Nazwisko, imię, imię ojca, oraz jeśli są w ogóle, nazwiska wszystkich współautorów (w pełnym brzmieniu)

___________________________________________________________________________________Pełna nazwa instytucji edukacyjnej lub miejsca pracy__________________________

Stanowisko: (_) student (_) aspirant (_) magister (_) intern (_) lekarz

((_) inne:_________________________________________________________________________

Rok akademicki, wydział (dla studentów):__________________________wiek:_____________________

Wybrana sekcja:________________________________________________________________________

Forma uczestnictwa: (_)referat ustny (_) bez referatu (tylko publikacja streszczeń)

Niezbędny sprzęt techniczny: (_) projektor multimedialny (_) inne_________

Czy potrzebne jest zakwaterowanie: (_) tak : (_) nie

Adres kontaktowy dużymi literami: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy koniecznie (telefony): __________________________________________

E – mail: ___________________________________________________ ICQ: ____________

Twoje sugestie, propozycje dot. przeprowadzenia konferencji

_____________________________________________________________________________

Data wypełnienia :_________________ Podpis _________

 

 

Potwierdzenie przyjazdu:

W celu umożliwienia spotkania każdego uczestnika, okazania pomocy w rejestracji oraz zakwaterowaniu, prosimy wysłać potwierdzenie przybycia przed 5 kwietnia 2012 roku (jeśli masz zamiar osobiście wziąć udział w konferencji). Potwierdzenie można przesłać pocztą, listem elektronicznym, SMS-em na imię wiceprzewodniczącego SТN DNUM Sachno Natalia Sergijiwna. Potwierdzenie musi zawierać nazwisko uczestnika, daty i godziny przyjazdu, miejsce przyjazdu (dworzec kolejowy, dworzec autobusowy), numer pociągu (autobusu), numer wagonu.