Powtarzanie

Podstawa prawna

uchwała 495/2016 –  regulamin studiów

Informacje ogólne

Powtarzanie semestru (ponowny wpis na ten sam semestr)

W celu uzyskania zgody na powtarzanie semestru, należy zgłosić się do Dziekanatu ostatniego dnia sesji poprawkowej z podaniem do Prodziekana ds. Dydaktyki .

Dziekan może udzielić zgody na powtarzanie semestru studentowi, który:

  1. zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów
  2. jeżeli uzyskał co najmniej 50% punktów ECTS wymaganych zgodnie z planem studiów do zaliczenia semestru
  3. powtarza nie więcej niż dwa różne semestry w czasie trwania studiów, chyba, że przyczyną kolejnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inny udokumentowany wypadek losowy

Student powtarzający semestr:

  1. jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z przedmiotów zaliczonych przed ponownym wpisem na ten sam semestr oraz z ich zaliczenia
  2. może być zobowiązany do uczestniczenia  we wszystkich formach zajęć prowadzonych w ramach niezaliczonego przedmiotu oraz do ich zaliczenia
  3. w przypadku wystąpienia różnic programowych zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Dziekana

Powtarzanie semestru jest odpłatne. Decyzja i informacja o wysokości opłaty za powtarzany przedmiot wysyłana jest drogą pocztową.

W przypadku niewniesienia opłaty, decyzja o powtarzaniu semestru zostaje uchylona.