Nostryfikacja dyplomu lekarza

Podstawa prawna

Zasady dotyczące nostryfikacji dyplomów uczelni zagranicznych zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie z dnia 28 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881) oraz na podstawie Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 10/213/2014 z dnia 9.12.2014 w sprawie postępowania zmierzającego do porównania efektów kształcenia dla osób nostryfikujących dyplom lekarza, Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 6/226/2016 z dnia 12.01.2016r w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej  oraz Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego nr 1/244/2017 z dnia 10.10.2017r. sprawie podwyższenia opłaty za przeprowadzanie procedury nostryfikacyjnej.

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura mająca na celu uznanie/brak uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organem właściwym do przeprowadzania procedury w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych jest rada jednostki organizacyjnej uczelni -Rada Wydziału, uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej:

 1. Osoby zainteresowane wszczęciem procedury nostryfikacyjnej na UM w Łodzi, proszone są o kontakt z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego  w celu umówienia terminu spotkania z  Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania – prof. dr hab. n. med. Anną Korycką-Wołowiec w celu złożenia wymaganych dokumentów.
 2. Dokumenty składa osobiście osoba zainteresowana.
 3. Z uwagi na wejście w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce termin składania dokumentów do postepowania nostryfikacyjnego zostaje zawieszony do odwołania.
 4. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula RP.
 5. O poszczególnych etapach procedury nostryfikacyjnej Kandydaci są informowani odrębnymi mailami oraz listami poleconymi.
 6. Kandydat obowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
  • Podanie o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego zawierające:
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres email osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą
   • pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego
   • data wydania dyplomu oraz pełną nazwę uczelni wydającej dyplom (miasto)
   • nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom
   • nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia zakończone wydaniem dyplomu, z datą wydania świadectwa lub dyplomu, nazwą instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom oraz nazwą państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała dyplom
  • kopia dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu
  • kopia tłumaczenia dyplomu na język polski przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, oryginał do wglądu
  • kopia suplementu do dyplomu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z liczbą godzin i  punktami ECTS, oryginał do wglądu
  • kopia tłumaczenia suplementu na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, z liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, a także punktami ECTS, oryginał do wglądu,
  • życiorys, podpisany i datowany.
 7. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w  kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 3205,- zł.
 8. Warunkiem przystąpienia do procedury porównania efektów kształcenia jest wpłacenia w/w kwoty na konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 9. W celu uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Kandydat, któremu Rada Wydziału wszczęła procedurę nostryfikacyjną na podstawie pozytywnej opinii Komisji ds. Nostryfikacji, jest zobowiązany do przystąpienia do testu komputerowego porównującego efekty kształcenia. Test obejmuje 120 pytań z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań).
 10. Warunkiem zaliczenia testu porównującego efekty kształcenia uzyskane przez Kandydata na uczelni macierzystej z efektami kształcenia na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez  Kandydata minimum 55% prawidłowych odpowiedzi .Obowiązuje następująca skala ocen:
  Od 55 % do 64 % pkt.                       – 3,0 (dostateczny)
  powyżej 64 % do 72 % pkt.               – 3,5 (dość dobry)
  powyżej 72 % do 81 % pkt.               – 4,0 (dobry)
  powyżej 81 % do 90 % pkt.               – 4,5 (ponad dobry)
  powyżej 90 % do 100% pkt.              – 5,0 (bardzo dobry)
 1. Warunkiem uznania równoważności dyplomu jest pozytywna opinia Rady Wydziału.

Opłaty

Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w  kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 3205,- zł. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Wykaz podręczników

INTERNA:

 • Interna Szczeklika Mały Podręcznik 2017/2018 Medycyna Praktyczna, Kraków 2017 (podręcznik podstawowy).

CHIRURGIA:

 • Wojciech Noszczyk CHIRURGIA, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.

PEDIATRIA:

 • Pediatria pod red. W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska, PZWL 2013.
 • ABC zabiegów w pediatrii – pod red. J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz – 2010.

PSYCHIATRIA:

Podręczniki obowiązkowe:

 • Marek Jarema (red. naukowa), PSYCHIATRIA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 • Irena Namysłowska (red. naukowa), Psychiatria dzieci i młodzieży (wyd. II), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Podręczniki zalecane:

 • Agnieszka Gmitrowicz i Małgorzata Janas-Kozik (red. naukowa), Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, MEDICAL TRIBUNE POLSKA, Warszawa 2018.
 • Piotr Gałecki, Agata Szulc, Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO:

 • Położnictwo i ginekologia, Grzegorz H. Brębowicz, Tom I i II, Wydawnictwo PZWL, 2005, Dodruk 2010.
 • Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Joachim W. Dudenhausen, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2011.

MEDYCNYA RATUNKOWA:

Podręczniki obowiązkowe:

 • Wytyczne resuscytacji 2015 Europejska Rada Resuscytacji ISBN 978-83-89610-28-7 wydane w Krakowie 2016 – praca zbiorowa.
 • Intensywna Terapia i Medycyna Ratunkowa Wybrane Zagadnienia PZWL ISBN 978-83-200-5137-7 Warszawa 2016 – Wojciech Gaszyński.
 • Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR PZWL ISBN 978-83-200-5146-9 Warszawa 2017 – Przemysław Guła, Waldemar Machała.

Podręczniki zalecane:

 • Hipotermia Kliniczne Aspekty Wychłodzenia Organizmu – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ISBN 978-83-233-4060-7 – Sylwester Kosiński, Tomasz Darocha, Jerzy Sadowski, Rafał Drwiła.
 • Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii Kraków 2012 ISBN 83-89610-20-5 Dorota Sobczyk, Paweł Andruszkiewicz, Janusz Anders.
 • TRIAGE Ratunkowa Segregacja Medyczna wydanie 2 ISBN 978-83-65373-08-3 Kevin Mackway-Jones, Janet Marsden, Jill Windle (red. Wydania polskiego Juliusz Jakubaszko).

PORÓWNANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W celu uznania/braku uznania równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kandydat, któremu Rada Wydziału wszczęła procedurę nostryfikacyjną na podstawie pozytywnej opinii Komisji ds.Nostryfikacji, zostaje zobowiązany do napisania testu komputerowego porównującego efekty kształcenia. Test obejmuje 120 pytań z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań). Warunkiem uznania równoważności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej z efektami kształcenia na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 55% prawidłowych odpowiedzi .

Obowiązuje następująca skala ocen:

Od 55 % do 64 % pkt. – 3,0 (dostateczny)
powyżej 64 % do 72 % pkt. – 3,5 (dość dobry)
powyżej 72 % do 81 % pkt. – 4,0 (dobry)
powyżej 81 % do 90 % pkt. – 4,5 (ponad dobry)
powyżej 90 % do 100% pkt. – 5,0 (bardzo dobry)

Przydatne linki

Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty