Nostryfikacja dyplomu lekarza

Podstawa prawna

Regulamin postępowania nostryfikacyjnego na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powstał na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881) oraz Uchwały nr 307/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Informacje ogólne

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)

 

Kto dokonuje nostryfikacji

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek (wykaz uczelni i nadanych im kategorii dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej:

1.Przyjmowanie dokumentów w celu przeprowadzenia procedury nostryfikacyjnej na kierunku lekarskim UM w Łodzi odbywa się 3 razy w ciągu roku akademickiego tj. w listopadzie, w styczniu i w marcu, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Dokumenty przyjmowane są przez pracownika dziekanatu, który dokonuje oceny formalnej kompletu dokumentów.

2.Kandydat zobowiązany jest do osobistego złożenia w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego następujących dokumentów:

 1. Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej wypełniony drukowanymi literami.  Wzór do pobrania – Wniosek
 2. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Wzór do pobrania – oswiadczenie_o_miejscu urodzenia
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego.Wzór do pobrania – oswiadczenie_o_znajomosci_regulaminu
 4. Zaświadczenie, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego ta uczelnia działa.
 5. Kserokopia dyplomu, o ile to możliwe opatrzona apostille (oryginał dyplomu do wglądu)
 6. Kserokopia tłumaczenia dyplomu na język polski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej(oryginał tłumaczenia do wglądu).
 7. Kserokopia suplementu (oryginał suplementu do wglądu)
 8. Kserokopia tłumaczenia suplementu na język polski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał tłumaczenia suplementu do wglądu)
 9. Kserokopia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia wraz z tłumaczeniem (oryginał dokumentu oraz oryginał tłumaczenia do wglądu)
 10. Własnoręcznie podpisany życiorys sporządzony w języku polskim
 11. Dowód osobisty lub paszport do wglądu na miejscu celem potwierdzenia tożsamości
 12. W przypadku zmiany nazwiska – do wglądu akt małżeństwa oraz tłumaczenie aktu małżeństwa

 

3. Osoby składające dokumenty do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zobowiązane są dowiadywać się na bieżąco o terminie składania dokumentów

4. W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych w ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

5. Kwota oraz numer konta są podane na stronie internetowej Wydziału.

6. Procedura nostryfikacyjna dyplomu Kandydata, który nie uiścił opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone.

Opłaty

Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w  kosztach procedury nostryfikacyjnej, która wynosi 3205,- zł. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Uniwersytet Medyczny w łodzi Al. Kościuszki 4 90-419 Łódź

Tytuł: Wydział Lekarski UM, nostryfikacja dyplomu lekarza (imię i nazwisko)

PL 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118 ING Bank Śląski

 

Dane do wpłaty z zagranicy:

Kod SWIFT: INGBPLPW

Wykaz podręczników

INTERNA:

 • Interna Szczeklika (duży podręcznik) najnowsze wydanie

CHIRURGIA:

 • W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2019
 • O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, 2015.

PEDIATRIA:

 • Pediatria t.1-2 , red. W. Kawalec, R. Grenda, M. Kulus 2018
 • Program szczepień ochronnych na dany rok kalendarzowy
 • Rekomendacje postepowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2016, dostępne on-line.

PSYCHIATRIA:

 • Psychiatria Gałecki P., Szulc A., 2018.

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO:

 • Położnictwo i Ginekologia” Tom 2, G. Bręborowicz. red. PZWL-2020O nkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, J. Jassem, R. Kordek. 2019.
 • Położnictwo i Ginekologia” Tom 1, G. Bręborowicz. red. PZWL-2020.

MEDYCYNA RATUNKOWA:

 • Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016;
 • Wytyczne resuscytacji 2015. Red. Janusz Andres, 2016.

 

Podręczniki zalecane:

 • Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A.(red.): Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, 2015

Porównanie efektów kształcenia

Porównanie efektów kształcenia

 1. W trakcie oceny merytorycznej wniosku Rada Dydaktyczna Kierunku Lekarskiego dokonuje porównania efektów uczenia się.
 2. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia, Rada Dydaktyczna Kierunku Lekarskiego zarządza przeprowadzenie egzaminu porównującego efekty uczenia się w zakresie następujących przedmiotów:
 • choroby wewnętrzne
 • pediatria
 • chirurgia
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • medycyna ratunkowa
 1. Kandydaci zostają powiadomieni o terminie egzaminu drogą mailową oraz listem poleconym
 2. Na podstawie wyniku egzaminu porównującego efekty uczenia się Rada Dydaktyczna Kierunku Lekarskiego podejmuje uchwałę o uznaniu lub odmowie uznania równoważności dyplomu.
 3. Wykaz obowiązujących podręczników znajduje się na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego

Egzamin porównujący efekty uczenia się

 1. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Kandydaci, których nazwiska znajdują się w protokole Rady Dydaktycznej Kierunku
 2. Egzamin przeprowadzany jest przez Centralny Ośrodek Egzaminacyjny UM w Łodzi, zgodnie z Regulaminem Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego
 3. Termin i miejsce zdawania egzaminu zostaną podane każdemu z Kandydatów drogą mailową oraz listem poleconym. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest zmiana terminu egzaminu, o czym Kandydaci zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.
 4. Osoby, które do dnia egzaminu nie dokonały opłaty nostryfikacyjnej, nie będą dopuszczone do egzaminu.
 5. Osoby przystępujące do egzaminu nostryfikacyjnego będą wpuszczane na salę egzaminacyjną po zweryfikowaniu tożsamości, na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 6. Egzamin jest komputerowym egzaminem testowym składającym się ze 120 pytań w języku polskim z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań). Każdemu pytaniu przyporządkowanych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
 7. Warunkiem uznania równoważności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej z efektami uczenia sie na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 56% prawidłowych odpowiedzi
 8. Obowiązuje następująca skala ocen:

Od 56 % do 64 % pkt. – 3,0 (dostateczny)
powyżej 64 % do 72 % pkt. – 3,5 (dość dobry)
powyżej 72 % do 81 % pkt. – 4,0 (dobry)
powyżej 81 % do 90 % pkt. – 4,5 (ponad dobry)
powyżej 90 % do 100% pkt. – 5,0 (bardzo dobry)

 1. W przypadku uwzględnienia ewentualnie zastrzeżonych pytań złożonych przez Kandydatów podczas egzaminu, procent poprawnych odpowiedzi będzie liczony od odpowiednio mniejszej liczby pytań.
 2. W czasie egzaminu zabronione jest używanie wszelkich pomocy (słowników, podręczników itp), osobistych notatek, druków przyniesionych przez kandydata na egzamin, oraz sprzętu do komunikowania się, rejestrowania i przechowywania informacji (np. elektronicznych kalendarzy, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.). Sprzęt tego rodzaju jest zabroniony nawet jeśli nie zawiera istotnych informacji.
 3. Kandydat, który podczas egzaminu komunikuje się z innym Kandydatem lub korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z wynikiem negatywnym z egzaminu.
 4. Osoby pilnujące podczas egzaminu mogą odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących zawartości merytorycznej egzaminu.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące pytań testowych należy zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania egzaminu. Wszystkie późniejsze zgłoszenia dotyczące niejasności pytań nie będą uwzględniane.
 6. Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z nieosiągnięciem progu zdawalności i odmowa uznania równoważności dyplomu

Przydatne linki

Strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) –  https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty