FAQ

Przewody doktorskie

1. Czy do wszczęcia przewodu doktorskiego niezbędne jest posiadanie publikacji naukowej.

Odp.
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki.

 

2. Czy rozprawę doktorską może stanowić cykl publikacji.

Odp.
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

 

3. Czy rozprawa  doktorska powinna  zawierać streszczenie.

Odp.
Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.

 

4. Jakie  i do kiedy należy zdać egzaminy w przewodzie doktorskim.

Odp.
Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej kandydat zdaje egzaminy doktorskie w zakresie:

  • dyscypliny podstawowej
  • dyscypliny dodatkowej (filozofia lub historia medycyny)
  • nowożytnego języka obcego

 

5. Kto może być zwolniony z egzaminu w zakresie nowożytnego języka obcego.

Odp.
Kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat  jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

 

6. Jakie egzaminy w przewodzie doktorskim można zdawać  z dyscyplin niemedycznych  jako egzaminy dodatkowe.

Odp.

z filozofii:
– egzaminator: dr n . hum. Anna Alichniewicz  p.o. kierownika Zakładu Bioetyki
– członek komisji egzaminacyjnej  dr hab. n. hum. Prof. nadzw. Mieczysław Gałuszka

z historii:

– egzaminator: dr n. med. Bogumiła Mirosławska-Kempińska
– członek Komisji egzaminacyjnej  dr hab. n. hum. Prof. nadzw. Mieczysław Gałuszka

z socjologii:

egzaminator: dr hab.. n. hum. prof. nadzw. Wojciech Bielecki
lub dr hab. prof. nadzw.  Mieczysław Gałuszka

Postępowanie habilitacyjne

1. Kto wszczyna postępowanie habilitacyjne.

Odp.
Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

 

2. Z ilu członków składa się Komisja w postępowaniu habilitacyjnym.

Odp.
Komisja składa się z:

1) czterech członków:  w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych   przez Centralną Komisję spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie

2) trzech członków: w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę przeprowadzającą postępowanie.

 

3. W jakiej formie mogą odbywać się obrady Komisji habilitacyjnej.

Odp.
Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.

 

4. Gdzie odbywa się wideokonferencja i z kim należy skontaktować się w tej sprawie.

Odp.
Wideokonferencja odbywa się w Centrum Dydaktycznym  ul. Pomorska 251
Kontakt telefoniczny – mgr Adam Michalski  42 272 57 54,  505 447 664.

 

5. Kto poświadcza kopię dokumentu  potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.

Odp.
Kopię dokumentu  potwierdzającego posiadanie stopnia doktora poświadcza jednostka organizacyjna wybrana do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Nadanie tytułu profesora

1. Jakie dokumenty należy złożyć do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora.

Odp.
Wykaz dokumentów znajduje się na stronie Wydziału Lekarskiego w  zakładce Nauka – nadanie tytułu profesora.

 

2. Gdzie uzyskuje się punktację naukową  (ocena bibliometryczna).

Odp.
Punktację naukową (ocena bibliometryczna) uzyskuje się w Bibliotece UM w Łodzi
tel. 42 677 92 84, e-mail:   punktacja@umed.lodz.pl

 

3. Co należy wpisać w ankiecie – Informacja o najważniejszym osiągnięciu naukowym lub artystycznym

Odp.
Należy wpisać: Monotematyczny cykl publikacji, Książka, Rozdział w książce  – wymienić tytuł, autorów, czasopismo, rok wydania .  Patent

 

4. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy opracowaniu ankiety osiągnięć naukowych.

Odp.
Przy opracowaniu Ankietę osiągnięć  naukowych szczególną uwagę należy zwrócić:

– na pkt. 2 – udziały w krajowych i międzynarodowych konferencjach
– na pkt. 4 – staże krajowe i zagraniczne (obowiązkowe).

Działalność statutowa

1. Gdzie znajdują się informacje dot. działalności statutowej i badań służących rozwojowi młodych naukowców.

Odp.
Powyższe informacje znajdują się na stronie Wydziału Lekarskiego w zakładce Nauka – działalność statutowa.