Reaktywacja

Podstawa prawna

Informacje ogólne

Kto może się ubiegać o zgodę na wznowienie studiów:

 1. osoba, która zrezygnowała lub została skreślona z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów
 2. osoba, u której od daty złożenia rezygnacji lub skreślenia z listy studentów minęło nie więcej niż 3 lata
 3. osoba, która została skreślona z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, może się ubiegać o wznowienie studiów, gdy kara wydalenia została zatarta w trybie i na zasadach określonych w ustawie
 4. osoba, która złoży w dziekanacie odpowiedni wniosek, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
 5. uprawnienie do wznowienia studiów jest jednorazowe
 6. wznowienie studiów może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem semestru

Procedura postępowania Reaktywacyjnego

Wznowienie studiów

 1. decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Rektor na wniosek Dziekana
 2. przedmioty lub praktyki zawodowe , zaliczone przez studenta wznawiającego studia przed złożeniem rezygnacji lub skreśleniem z listy studentów, mogą zostać uznane przez Dziekana na zasadach określonych w Regulaminie Studiów
 3. student wznawiający studia jest zobowiązany do odpłatnego wyrównania różnic programowych
 4. studentowi wznawiającemu studia nie przysługuje prawo do powtarzania semestru w dalszym toku studiów

Egzamin reaktywacyjny

 1. zdanie egzaminu reaktywacyjnego jest warunkiem wznowienia studiów. Zdaje się go z przedmiotu lub przedmiotów wyznaczonych przez Dziekana, przewidzianych w planie studiów dla ostatniego zaliczonego roku studiów.
 2. termin egzaminu wyznacza Dziekan po rozpatrzeniu złożonego wniosku. Wniosek składa się nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem semestru , w którym ma nastąpić wznowienie studiów
 3. egzamin przeprowadza się nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym ma nastąpić wznowienie studiów
 4. osoba zdająca egzamin reaktywacyjny ma prawo do składania tego egzaminu w jednym terminie
 5. egzamin reaktywacyjny jest bezpłatny
 6. osoba, która nie przystąpiła do wyznaczonego egzaminu, zobowiązana jest przedstawić Dziekanowi usprawiedliwienia nieobecności, nie później niż 5 dni od daty egzaminu
 7. nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie oznacza utratę prawa do ubiegania się o wznowienie studiów