wstecz

Zawiadomienie o obronie mgr farm. Aleksandry Paduszyńskiej

Łódź, dn. 11.01.2021 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 26.02.2021 r. o godz. 09.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr farm. Aleksandry Paduszyńskiej
pt. „Porównawcza analiza farmakoterapii nadciśnienia tętniczego”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka – Dąbrowa
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon – Cieślicka

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkwMjYwMGYtNjA3Mi00NDljLThkMzAtNmJhYmY4Yzk4ZWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%2246722136-6fc4-4e75-b78b-36e3377cc5ea%22%7d