wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. stom. Urszuli Papierz

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

9 stycznia 2023 r. o godzinie 9:30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lek. stom. Urszula Papierz pod tytułem  „Stomatologiczne potrzeby lecznicze pacjentów powyżej 65 roku życia zgłaszających się do IS CSK UM w Łodzi”.

Promotor:  dr hab. n. med. prof. uczelni Sebastian Kłosek
Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Dudko

Recenzenci:

  • dr hab. med. Aida Kusiak – Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • dr hab. n. med. Mariusz Lipski – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej.

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje-rozpraw-doktorskich/

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej rozprawa dostępna jest w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA ( http://cybra.lodz.pl/)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams: LINK

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 28 października 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.