wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. Pawła Korczyca

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

22 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lek. Pawła Korczyca pt. „Ocena czynników ryzyka sercowo naczyniowego u chorych w wieku podeszłym poddawanym zabiegom koronarografii i/lub koronaroplastyki”

Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Bartosz Chudzik
  • dr hab. n. med. Tomasz Zapolski

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA ( http://cybra.lodz.pl/ )

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams do której link zostanie udostępniony na stronie: https://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
     Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia Zarządzenie nr 130/2020z dnia 11 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

 

Link do obrony:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIzMTkyMmItY2YxNS00MDhmLWI0Y2UtYjU4MDJjMWM5ZTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%2246722136-6fc4-4e75-b78b-36e3377cc5ea%22%7d