wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. Łukasza Cwondy

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, o publicznej obronie  rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

dnia 25.05.2021 r.

godz. 09:00 – lek. Łukasza Cwondy

 

  1. „Analiza ekspresji genów z rodziny TRL w odniesieniu do aktywacji szlaku VEGFR

w procesie angiogenezy nowotworów endometrium”

Promotor:   prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz

Recenzent: prof. dr hab. n. med. Paweł Knappa

Recenzent: dr hab. n. med. prof. UR Tomasz Kluza

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02    lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams do której link zostanie udostępniony na stronie:

https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 130/2020 z dnia  11 grudnia 2020 r w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjllZjBhOTQtYmYxYi00YTQxLWExODEtODM2ZjVjN2VhNWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%2246722136-6fc4-4e75-b78b-36e3377cc5ea%22%7d