wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. Ewy Kamińskiej

Łódź, dn. 26.02.2021 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 11.03.2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Lek. Ewy Kamińskiej
pt. „Ocena zmian mikronaczyniowych na dnie oka u chorych z Ostrym Zespołem Wieńcowym”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91
Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5MmNkNWEtZDM4My00ZjkyLTlkYjItNzU3Y2I4MTMyM2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%2246722136-6fc4-4e75-b78b-36e3377cc5ea%22%7d