wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. dent. Karola Więcka

Łódź, dn. 11.02.2021 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, o publicznej obronie rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

dnia 02.03.2021 r.

godz. 10.00 – lek. dent. Karola Więcka
p.t. „„Rola promocji zdrowia jamy ustnej w edukacji młodzieży gimnazjalnej”.
Promotor: dr hab. prof. uczelni Sebastian Kłosek
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Skaba
prof. dr hab. Mariusz Lipski

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.
Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 130/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48f4a9759f4243d794d27286e869589b%40thread.tacv2/1613981047679?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22852466c1-6aa6-4eb5-a08b-0ef4542d34c4%22%7d