wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. Beaty Charążki

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

18 maja 2022 r. o godzinie 13:30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lek. Beaty Charążki p.t. „Ocena stężeń sirtuin u chorych z zespołem policystycznych jajników”

Promotor: dr hab. n.med. profesor uczelni Siejka Agnieszka

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Izabela Zawlik
  • dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje-rozpraw-doktorskich/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA ( http://cybra.lodz.pl/ )

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams do której link zostanie udostępniony na stronie: https://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/zawiadomienia-o-obronach-prac-doktorskich/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48f4a9759f4243d794d27286e869589b%40thread.tacv2/1648796668101?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22cd470885-76fb-4e9a-b062-4d4c23104e4d%22%7d

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska