wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. Anny Nowak-Glück

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

30 stycznia 2023 r. o godzinie 09:15

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lek. Anny Nowak -Glück pod tytułem „Identyfikacja panelu miRNA w endometriozie i raku jajnika celem poznania etiopatogenezy raków jajnika związanych z endometriozą (EAOC)” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Monika Szpotańska-Sikorska – Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii SPSK im prof. Orłowskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego
  • dr hab. n. med. Rafał Stojko – Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje-rozpraw-doktorskich/

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej rozprawa dostępna jest w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA ( http://cybra.lodz.pl/)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams: link do obrony

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 28 października 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

 

Link do obrony:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48f4a9759f4243d794d27286e869589b%40thread.tacv2/1672821234130?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22852466c1-6aa6-4eb5-a08b-0ef4542d34c4%22%7d