wstecz

Zawiadomienia o obronie mgr Aleksandry Kubiak

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

05 lipca 2022 r. o godzinie 13:00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kubiak  w trybie stacjonarnym w Auli im. prof. Pruszczyńskiego przy al. Tadeusza Kościuszki 4  p.t. „Wpływ wenetoklaksu (WEN) i kladrybiny (2-CdA) na apoptozę komórek przewlekłej białaczki limfocytowej w badaniach in vitro”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Izabela Zawlik
  • dr hab. Jacek Roliński

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje-rozpraw-doktorskich/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania
z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA ( http://cybra.lodz.pl/ )

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony w Auli im. prof. Pruszczyńskiego przy al. Tadeusza Kościuszki 4.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 28 października 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.