WZZJK podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia:

  • polityki zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim,
  • procedur określających sposoby realizowania przyjętych przez Wydział Lekarski założeń celów,
  • zasad okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów,
  • zasad oceniania studentów i doktorantów,
  • zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,
  • zwiększenia dostępu studentów i doktorantów do pomocy naukowych i opieki naukowej,
  • zasad gromadzenia analizowania i publikowania informacji na temat kształcenia na Wydziale Lekarskim.
    Zespół przedstawia Dziekanowi Wydziału Lekarskiego sprawozdanie z oceny kształcenia w powyższych obszarach oraz plan działania w celu wyeliminowania zjawisk niepożądanych.