Warunek

Podstawa prawna

Informacje ogólne

Kto może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów

  1. Student, który uzyskał co najmniej 70% punktów ECTS wymaganych zgodnie z planem studiów do zaliczenia semestru
  2. Student, który nie powtarza semestru
  3. Student, który nie jest warunkowo wpisany na kolejny semestr (do czasu uzyskania zaliczenia z przedmiotu objętego warunkowym wpisem)

Aby uzyskać zgodę na wpis warunkowy należy zgłosić się do dziekanatu z podaniem do Prodziekana w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia sesji poprawkowej

Zasady zaliczenia przedmiotu objętego wpisem warunkowym

  1. W przypadku zaległego zaliczenia lub egzaminu  – student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia lub złożenia egzaminu w terminie jednego miesiąca od zakończenia sesji poprawkowej
  2. W przypadku niezaliczenia części składowych przedmiotu – student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych z  przedmiotu i wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora