Urlop zdrowotny

Podstawa prawna

Uchwała 187/2018 z dnia 24.04.2018.

Informacje ogólne

Zasady ubiegania się o urlop zdrowotny w przypadku długotrwałej choroby:

Student ubiegający się o urlop zdrowotny jest zobowiązany do odpowiedniego udokumentowania długotrwałej, dotychczasowej choroby i uzasadnienia przyczyny urlopu poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

  1. Kserokopii ( w miarę możliwości oryginału do wglądu) dokumentacji medycznej dotychczasowego leczenia,
  2. zwolnienia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę, obejmującego okres minimum miesiąca, w którym student był nieobecny na zajęciach teoretycznych lub klinicznych w czasie roku akademickiego.

Procedura ubiegania się o urlop

Czynności związane z urlopem zdrowotnym:

  1. W celu uzyskania zgody na udzielenie urlopu zdrowotnego należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego (pok. 11) stosowne podanie do Dziekana.
  2. Po otrzymaniu zgody Dziekana należy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji dostarczyć wszelkie dokumenty poświadczające stan zdrowia, przebieg dotychczasowego leczenia w kserokopii i oryginale do Dziekanatu WL.
  3. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Zdrowotnej zostaniesz poinformowany telefonicznie lub mailowo przez pracownika Dziekanatu
  4. Na posiedzenie Komisji należy zabrać ze sobą legitymację studencką i aktualną książeczkę zdrowia studenta.
  5. Po posiedzeniu Komisji otrzymasz drogą pocztową opinię- pozytywną lub negatywną, w sprawie udzielenia urlopu.
  6. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, kolejnym etapem jest przedłożenie podania do Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Marzenny Zielińskiej z prośbą o udzielenie urlopu. Pamiętaj!!! Do podania należy dołączyć opinię Komisji Zdrowotnej.

Kontakt

Marta Przybyłek
specjalista ds. finansowych

tel. (42) 272 59 32
e-mail: marta.przybylek@umed.lodz.pl.