Urlop dziekański

Podstawa prawna

Uchwała 187/2018 z dnia 24.04.2018.

Informacje ogólne

  1. Dziekan udziela urlopu od zajęć na udokumentowany wniosek studenta.
  2. Dziekan kieruje studenta na urlop od zajęć, który uzyskał zgodę na ponowny wpis na ten sam semestr (powtarzanie semestru) w kolejnym roku akademickim.
  3. O udzielenie urlopu dziekańskiego może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok.
  4. Urlop dziekański udzielany jest na semestr lub rok akademicki. Student może otrzymać urlop od zajęć raz w okresie studiów.
  5. Urlopu od zajęć nie udziela się wcześniej niż od dnia złożenia pisemnego wniosku studenta.
  6. W przypadku wystąpienia różnic programowych po powrocie studenta z urlopu od zajęć, student zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

Procedura ubiegania się o urlop

  1. Student ubiegający się o urlop dziekański zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie urlopu do Dziekana, niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia przyczyny. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu.
  2. Dziekan po rozpatrzeniu pisemnego wniosku kieruje studenta na urlop od zajęć.