» Podstawa prawna przyznawania Stypendium Rektora
» Kto może ubiegać się o Stypendium Rektora
» Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium Rektora
» Termin składania wniosku
» Informacje dodatkowe

 

Podstawa prawna przyznawania Stypendium Rektora

Świadczenie przyznawane jest na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi patrz zarządzenie 67/2011

 

Kto może ubiegać się o Stypendium Rektora

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe – patrz pkt.1 § 16 rozdział 5 regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

O stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów – patrz pkt.4 § 16 rozdział 5 regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 

Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium Rektora

Warunki niezbędne, które student musi spełnić by otrzymać stypendium zawarte są w regulaminie przyznawania pomocy materialnej – patrz pkt.6 § 16 rozdział 5

Świadczenia przyznawane są na wniosek studenta, który wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Dziale ds. Bytowych Studentów wzór wniosków i załączników patrz zarządzenie 67/2011  w wypadku niespełniania przez wniosek wymogów określonych w przepisach, student wzywany jest do uzupełnienia braków w terminie do jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania. – patrz pkt.2 § 12 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 

Termin składania wniosku

Terminy składania wniosków określa Prorektor do dnia 15 kwietnia każdego roku – patrz pkt.3 §4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 

Informacje dodatkowe

Otrzymywanie Stypendium Rektora nie wyklucza otrzymywania Stypendium Ministra – patrz pkt.7 § 16 rozdział 5 regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Po wszystkie dodatkowe informacje należy kierować się do Działu ds. Bytowych Studentów.