wstecz

Stypendium naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów I roku

Informujemy, że studenci oraz doktoranci I roku studiów mogą starać się o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi.

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami, w sekretariacie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź (III piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym typ kandydata  (§3, rozdz.3 regulaminu stanowiącego zał. do Uchwały XVIII/332/11)