» Podstawa prawna przyznawania Stypendium Ministra
» Kto przyznaje Stypendium Ministra
» Kto może ubiegać się o Stypendium Ministra
» Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie
» Termin składania wniosku
» Termin przyznania Stypendium Ministra
» W jakiej kwocie i na jaki okres przyznawane jest Stypendium Ministra oraz kto je wypłaca
» Czy każdemu przysługuję Stypendium Ministra
» Wzór Wniosku
» Pierwsza Pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie stypendium

Źródło materiałów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna przyznawania Stypendium Ministra

Stypendia Ministra przyznawane są na podstawie następujących przepisów prawa:

Kto przyznaje Stypendium Ministra

 Stypendia Ministra przyznaje Minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek, odpowiedniej do kierunku studiów Rady Wydziału.

 

Kto może ubiegać się o Stypendium Ministra

O przyznanie Stypendium Ministra może ubiegać się Student pierwszego i drugiego stopnia studiów jednolitych magisterskich nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Patrz  art. 181 ust. 3 i 4 ustawy

Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył kolejny rok studiów;
  2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
  3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, gdzie:

 

Za wysoki wynik sportowy uważa się:

  • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
  • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
  • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do 30 września 2011r

 

Termin przyznania Stypendium Ministra

Stypendia zostaną przyznane do dnia 10 grudnia 2011 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

 

W jakiej kwocie i na jaki okres przyznawane jest Stypendium Ministra oraz kto je wypłaca

Stypendia Ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra przez okres 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2011/2012 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym kwota stypendium wynosiła 1.300 zł miesięcznie.

 

Czy każdemu przysługuję Stypendium Ministra

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa na przyznanie stypendium ministra w roku 2011, Minister będzie miał prawo dokonać dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu. Szczegółowe zasady oceny wniosków przedstawiono poniżej.

 

Wzory wniosków

Wniosek o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2011/2012
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-na-rok-akademicki-20112012-dla-studentow/?cHash=e97e6c9bc9)

 

Pierwsza Pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie stypendium

W przepadku wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe:

We wniosku należy przedstawić wyniki sportowe z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2011 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sportowych sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć uzyskanych po 30 września 2011 r.

W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium ministra w latach ubiegłych, nie należy wykazywać osiągnięć, które stanowiły uprzednio podstawę przyznania stypendium. Przykładowo, jeżeli student otrzymywał stypendium w roku akademickim 2010/2011, we wniosku należy wykazać osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

Wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.

Wniosek jest dodatkowo podpisywany przez przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego (wykaz związków sportowych – http://msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe), związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych.

Uczelnie, przekazując wnioski do Ministra, powinny zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  • wniosek nie może być przekazany do Ministra przez inny organ niż rektor uczelni;
  • wnioski zawierające braki (np. brak średniej ocen, pieczątek, podpisów, adresu studenta do korespondencji) będą odsyłane do uczelni do uzupełnienia;
  • do wniosków przedstawianych ministrowi nie dołącza się żadnych załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową lub osiągnięcia sportowe. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta.