» Podstawa prawna przyznawania Stypendium Ministra
» Kto przyznaje Stypendium Ministra
» Kto może ubiegać się o Stypendium Ministra
» Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
» Termin składania wniosku
» Termin przyznania Stypendium Ministra
» W jakiej kwocie i na jaki okres przyznawane jest Stypendium Ministra oraz kto je wypłaca
» Czy każdemu przysługuję Stypendium Ministra
» Wzór wniosku
» Pierwsza Pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie stypendium

Źródło materiałów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Podstawa prawna przyznawania Stypendium Ministra

Stypendia Ministra przyznawane są na podstawie następujących przepisów prawa:

 

Kto przyznaje Stypendium Ministra

 Stypendia Ministra przyznaje Minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek, odpowiedniej do kierunku studiów Rady Wydziału.

 

Kto może ubiegać się o Stypendium Ministra

O przyznanie Stypendium Ministra może ubiegać się Student pierwszego i drugiego stopnia studiów jednolitych magisterskich nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Patrz  art. 181 ust. 3 i 4 ustawy

 

Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 3. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową: gdzie za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności:
  • pracę w kole naukowym,
  • pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych,
  • współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
  • publikacje, dzieła artystyczne,
  • opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
  • udział w konferencjach naukowych,
  • udział w konkursach i festiwalach,
  • nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
  • studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
  • studia równoległe na drugim kierunku studiów
  • praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
  • ertyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.
 4. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
  • 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
  • 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
  • 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;

 

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do 30 września 2011r

 

Termin przyznania Stypendium Ministra

Stypendia zostaną przyznane do dnia 10 grudnia 2011 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

 

W jakiej kwocie i na jaki okres przyznawane jest Stypendium Ministra oraz kto je wypłaca

Stypendia Ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra przez okres 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2011/2012 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym kwota stypendium wynosiła 1.300 zł miesięcznie.

 

Czy każdemu przysługuję Stypendium Ministra

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa na przyznanie stypendium ministra w roku 2011, Minister będzie miał prawo dokonać dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu. Szczegółowe zasady oceny wniosków przedstawiono poniżej.

 

Wzory wniosków

Wniosek o przyznanie Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-na-rok-akademicki-20112012-dla-studentow/?cHash=e97e6c9bc9

 

Pierwsza Pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie stypendium

W przypadku wniosek o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce:

 • Informacje zawarte w pkt 1-11 wniosku wypełnia się dla jednego kierunku studiów, podając m.in. nazwę tego kierunku, formę studiów, zaliczony rok studiów i średnią ocen.
 • Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną, na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia. W przypadku studenta drugiego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
 • Informacje zawarte w pkt 12 wniosku powinny dotyczyć studiów w jednostce uczelni i na kierunku, które zostały wskazane w pkt. 2 i 3 wniosku. Studenci studiujący równolegle na kilku kierunkach, mogą wypełnić wniosek z każdego z tych kierunków, o ile spełniają warunki otrzymania stypendium ministra.
 • We wniosku należy przedstawić osiągnięcia naukowe i aktywność naukową z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2011 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć uzyskanych po 30 września 2011 r.
 • W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium ministra w latach ubiegłych, nie należy wykazywać osiągnięć, które stanowiły uprzednio podstawę przyznania stypendium. Przykładowo, jeżeli student otrzymywał stypendium w roku akademickim 2010/2011, we wniosku należy wykazać osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uzyskaną w okresie od 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.
 • Wniosek o stypendium za osiągnięcia w nauce podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.