» Podstawa prawna przyznawania Stypendium Miasta Łodzi
» Kto może ubiegać się o Stypendium Miasta Łodzi
» Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium Miasta Łodzi
» Termin składania wniosku
» Wzór wniosku

 

Podstawa prawna przyznawania Stypendium

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Uchwała Nr XVIII/332/11  

 

Kto może ubiegać się o Stypendium Miasta Łodzi:

  • student I roku studiów stacjonarnych będący laureatem lub finalistą ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych.
  • student I roku studiów doktoranckich posiadający szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

 

Warunki niezbędne do otrzymania Stypendium Miasta Łodzi

Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami, w sekretariacie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź (III piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym typ kandydata  (§3, rozdz.3 regulaminu stanowiącego zał. do Uchwały XVIII/332/11)

 

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć do 15 października danego roku w sekretariacie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź (III piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym typ kandydata  (§3, rozdz.3 regulaminu stanowiącego zał. do Uchwały XVIII/332/11 

 

Wzór wniosku

Wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi

  • student (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi)
  • doktorant(zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi)