1. Podanie do Dziekana o wszczęcie przewodu habilitacyjnego – 2 egz.
 2. Rozprawa habilitacyjna  – 6 egz.
  • w formie książki (w przypadku kiedy kandydat chce skorzystać z usługi drukowania  pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw UM w Łodzi, musi uzyskać zgodę Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – należy wówczas wskazać konto, z którego zostaną pokryte koszty druku)
   lub
  • w formie publikacji (zbindowane prace wraz z obszernym komentarzem) – liczbę punktów MNiSW oraz sumę IF składających się na te publikacje należy odliczyć od ogólnej punktacji dorobku naukowego
 3. Zaświadczenie z posiedzenia Katedry/Instytutu o przedstawieniu tez pracy – 1 egz.
 4. Analiza biobliometryczna  publikacji sporządzona przez Pana  Piotra Kozłowskiego (Biblioteka UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2, tel. 042/677-92-69, e-mail: piotr.a.kozlowski@umed.lodz.pl) – 5 egz.
 5. Życiorys – 5 egz.
 6. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej – 5 egz.
 7. Autoreferat  informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej – 5 egz.
 8. Ksero dyplomu  uzyskania stopnia naukowego doktora  (poświadczone  za zgodność z oryginałem) – 2 egz.
 9. Odbitki oryginalnych publikacji  – 4 egz.
 10. Opinia bezpośredniego przełożonego o kandydacie  – 2egz.
 11. Oświadczenia  wszystkich współautorów określające indywidualny  wkład każdego z nich, w przypadku gdy rozprawę habilitacyjną stanowi  część pracy zbiorowej – 5 egz.
 12. Kwestionariusz osobowy + zdjęcie – 2 egz.
 13. Deklaracja jednostki zatrudniającej habilitanta  dotycząca pokrycia kosztów przewodu habilitacyjnego  jeśli kandydat nie jest zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 1egz.