1. Kandydat, który spełnia warunki do wszczęcia przewodu habilitacyjnego (Uchwała nr 346/2011r. Senatu UM w Łodzi z dnia 21.04.2011r. wraz z Załącznikiem) uzyskuje w Bibliotece Głównej UM w Łodzi dokument potwierdzający punktację naukową (odpowiedzialnym za sporządzenie punktacji jest Pan Piotr Kozłowski tel. 677-92-69, e-mail: punktacja@umed.lodz.pl)
 2. Kandydat przedstawia Dziekanowi rozprawę habilitacyjną oraz komplet dokumentów
 3. Po akceptacji dokumentów przez Dziekana, Komisja ds. Rozwoju Naukowego ocenia dorobek kandydata oraz proponuje skład Komisji Oceniającej wyłonionej spośród członków RWL
 4. RWL powołuje w głosowaniu jawnym pięcioosobową Komisję Oceniającą
 5. Komisja Oceniająca na podstawie oceny dorobku oraz pracy habilitacyjnej przygotowuje  wniosek w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego. Wniosek otrzymują członkowie RWL wraz z zaproszeniem na posiedzenie RWL
 6. RWL głosuje nad wszczęciem przewodu habilitacyjnego oraz wyznaczeniem 2 recenzentów  (głosowanie tajne)
 7. Dziekanat zawiadamia (w formie pisemnej) Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęciu przewodu habilitacyjnego i wyborze recenzentów.
 8. Kandydaci spoza Uczelni obowiązani są do dostarczenia deklaracji pokrycia kosztów przewodu habilitacyjnego
 9. Po wyznaczeniu przez CK dwu recenzentów Dziekanat informuje w formie pisemnej wszystkich recenzentów o powołaniu ich na tę funkcję w przewodzie habilitacyjnym kandydata.
 10. Komisja Oceniająca po zapoznaniu się ze wszystkim recenzjami przygotowuje wniosek o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. Wniosek otrzymują członkowie RWL wraz z zaproszeniem na posiedzenie RWL
 11. RWL głosuje nad przyjęciem wniosku Komisji Oceniającej o dopuszczeniu kandydata do kolokwium habilitacyjnego (głosowanie tajne)
 12. Na kolokwium habilitacyjnym pytania zadają tylko członkowie RWL. Recenzenci wraz z zaproszeniem na kolokwium habilitacyjne otrzymują uchwałę RWL w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
  Wymagana jest obecność 3 spośród 4 powołanych recenzentów. Obowiązkiem nieobecnego recenzenta jest nadesłanie pytań oraz usprawiedliwienia nieobecności.
  Kolokwium habilitacyjne obejmuje: wygłoszenie tez pracy (10 min), udzielenie odpowiedzi na pytania recenzentów (każdy z recenzentów przygotowuje po  2 pytania)  i na pytania zadane przez członków RWL.
  Po opuszczeniu Sali przez habilitanta recenzenci oraz członkowie RWL zadający pytania oceniają odpowiedzi udzielone przez kandydata
  Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego kandydata (głosowanie tajne).
  Wykład. RWL w głosowaniu jawnym wybiera jeden z trzech tematów wykładu zaproponowanych przez kandydata. Po wygłoszeniu wykładu (15 min.) kandydat opuszcza salę, a RWL głosuje nad przyjęciem wykładu habilitacyjnego (głosowanie jawne)
  Nadanie kandydatowi stopnia doktora habilitowanego odbywa się w głosowaniu tajnym.
 13. Po nadaniu stopnia habilitant ma obowiązek przygotowania wymaganych dokumentów, które są wysyłane do Centralnej Komisji, Ministerstwa Zdrowia i Ośrodka Przetwarzania Informacji.