1. Kandydat przedstawia Prodziekanowi ds. Nauki założenia pracy oraz komplet wymaganych dokumentów. W spotkaniu uczestniczy opiekun naukowy.
 2. Po akceptacji dokumentów przez Prodziekana ds. Nauki, opiekun naukowy na posiedzeniu RWL przedstawia sylwetkę naukową kandydata i założenia
  planowanej rozprawy doktorskiej  
 3. RWL głosuje nad  wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora oraz egzaminów z: (głosowanie tajne)
  • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
  • dyscypliny dodatkowej – filozofii lub historii medycyny
  •  języka obcego nowożytnego    
 4. Doktorant na tydzień przed RWL składa w Dziekanacie rozprawę doktorską wraz  z opinią promotora o pracy
 5. RWL w głosowaniu tajnym wyznacza 2 recenzentów oraz w głosowaniu jawnym wyznacza komisję przeprowadzającą egzamin doktorski z:
  • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
 6. Po otrzymaniu 2 pozytywnych recenzji i po zdaniu przez doktoranta wszystkich wymaganych egzaminów, RWL głosuje nad przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do publicznej obrony (głosowanie tajne) oraz powołuje komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie jawne). Warunkiem przystąpienia do obrony pracy doktorskiej jest opublikowanie (lub przyjęcie do druku) jako pierwszy autor co najmniej jednej pracy oryginalnej (bez kazuistyki) w czasopiśmie o punktacji co najmniej 6 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uchwała nr 346/2011r. Senatu UM w Łodzi z dnia 21.04.2011r. wraz z Załącznikiem.
 7. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, najwcześniej 10 dni po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez RWL. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej. Podczas jawnej części obrony doktorant przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (ok. 10min.), recenzenci przedstawiają nadesłane do Dziekanatu recenzje, a  doktorant ustosunkowuje się do uwag w nich zawartych. Część jawną posiedzenia kończą odpowiedzi doktoranta na pytania zadane przez osoby obecne na obronie. W części niejawnej komisja odbywa posiedzenie, na którym podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i ewentualnego wyróżnienia pracy (jeśli z takim wnioskiem w swych recenzjach wystąpili obydwaj recenzenci)
 8. Na posiedzeniu RWL głosuje nad  nadaniem stopnia doktora (glosowanie tajne)
 9. Po nadaniu stopnia przez RWL, doktorant ma  obowiązek  przygotowania wymaganych dokumentów, które są wysyłane do Ministerstwa Zdrowia i Ośrodka Przetwarzania Informacji