Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wg wzoru)
 2. Życiorys
 3. Opinia opiekuna naukowego o kandydacie
 4. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Katedry zawierający akceptację tematu rozprawy doktorskiej, informację o przedstawieniu  i przedyskutowaniu tez pracy oraz listę obecności samodzielnych pracowników nauki
 5. Oryginał lub poświadczona kserokopia dyplomu lekarza/magistra
 6. Założenia i cele pracy ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej (podpisany przez kandydata).
 7. Opinia Komisji Bioetycznej (w przypadku badań z udziałem pacjentów lub badań tkanek człowieka lub zwierzęcych)
 8. Wykaz publikacji
 9. W przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu” oryginał bądź potwierdzoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”.
 10. Oświadczenie
 11. Po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału doktorant składa w Dziekanacie 2 oprawione rozprawy doktorskie + rozprawę w programie PDF na płycie CD lub DVD – 2 szt.  w plastikowych opakowaniach zawierające  informacje – autor, tytuł pracy, uczelnia, miejsce, rok)