1. Podanie do Prodziekana ds. Nauki
  2. Życiorys
  3. Opinia opiekuna naukowego o kandydacie
  4. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Katedry zawierający akceptację tematu rozprawy doktorskiej, informację o przedstawieniu  i przedyskutowaniu tez pracy oraz listę obecności samodzielnych pracowników nauki
  5. Oryginał lub poświadczona kserokopia dyplomu lekarza/magistra
  6. Założenia i cele pracy
  7. Opinia Komisji Bioetycznej (w przypadku badań z udziałem pacjentów lub badań tkanek człowieka lub zwierzęcych)
  8. Wykaz publikacji (nie jest to warunek konieczny do wszczęcia przewodu)