Procedura przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego – nowa procedura

„Nowa procedura” obowiązuje od 01.10.2011r., jednak habilitant do 30.09.2013r. ma możliwość wyboru między „starą a nową procedurą”. Od 01.10.2013r. postępowania habilitacyjne będą wszczynane już tylko wg „nowej procedury”. Przewody habilitacyjne wszczęte do 30.09.2013r. wg „starej procedury” będą też na tych zasadach kończone.

1. Habilitant składa do Centralnej Komisji wniosek (wzór wniosku na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 6/2011) o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (we wniosku habilitant wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego).

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza (w formie odrębnych załączników w 2 egz.):

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;

b) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (wzór autoreferatu na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 6/2011);

c) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (w języku angielskim – wraz z tytułami prac w tym języku) – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);

d) informacje o:

  • osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
  • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  • działalności popularyzującej naukę.

 

Wniosek w 2 egz. o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki b)-d) wymagają podpisu habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail).

W przypadku uzyskania stopnia doktora za granicą, niezbędne jest przedstawienie dowodu równoważności tego stopnia z odpowiednim polskim stopniem doktora.

Wniosek wraz z autoreferatem Centralna Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej.

 

2. Po ocenie formalnej wniosku Centralna Komisja wysyła do jednostki organizacyjnej, którą wskazał habilitant, pismo o wszczęcie postępowania i habilitacyjnego oraz wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej.

 

3. Rada Wydziału wyznacza 3 członków komisji habilitacyjnej:
– sekretarza
– recenzenta
– członka

 

4. Centralna Komisja wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej:
– przewodniczącego
– 2 recenzentów
– członka

 

5. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

6. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

7. Centralna Komisja ogłasza uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami na swojej stronie internetowej.

 

8. Habilitant uiszcza opłatę za wydanie dyplomu habilitacyjnego w wysokości 120 PLN na konto:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118
(z podaniem imienia i nazwiska habilitanta oraz uwagą – opłata za dyplom habilitacyjny)