Procedura nadawania stopnia naukowego doktora

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.  Art. 11 ust. 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami),

1. Kandydat przedstawia Prodziekanowi ds. Nauki założenia pracy oraz komplet wymaganych dokumentów. W spotkaniu uczestniczy opiekun naukowy.

2. Po akceptacji dokumentów przez Prodziekana ds. Nauki, opiekun naukowy na posiedzeniu RWL przedstawia sylwetkę naukową kandydata i założenia  planowanej rozprawy doktorskiej

3. RWL głosuje nad  wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora, promotora pomocniczego oraz egzaminów z: (głosowanie tajne)
– dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
– dyscypliny dodatkowej – filozofii lub historii medycyny
– języka obcego nowożytnego
– ewentualnie certyfikat potwierdzający znajomość języka

4. Doktorant na tydzień przed RWL składa w Dziekanacie rozprawę doktorską wraz  z opinią promotora o pracy

4a. Rozprawa doktorska winna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim. W przypadku, gdy rozprawa nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.

5. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. (Dz. U. 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. art. 20, ust. 5). W głosowaniu jawnym powoływana jest komisja przeprowadzająca egzamin doktorski z:
– dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej

6. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszcza się na stronie internetowej jednostki przeprowadzającej przewód doktorski.

Po otrzymaniu  pozytywnych recenzji w formie elektronicznej i papierowej oraz  zdaniu przez doktoranta wszystkich wymaganych egzaminów, RWL głosuje nad przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do publicznej obrony (głosowanie tajne) oraz powołuje komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie jawne).

8. Po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w formie elektronicznej

9. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, najwcześniej 10 dni po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez RWL. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej. Podczas jawnej części obrony doktorant przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (ok. 10 min.), recenzenci przedstawiają nadesłane do Dziekanatu recenzje, a  doktorant ustosunkowuje się do uwag w nich zawartych. Część jawną posiedzenia kończą odpowiedzi doktoranta na pytania zadane przez osoby obecne na obronie. W części niejawnej komisja odbywa posiedzenie, na którym podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i ewentualnego wyróżnienia pracy (jeśli z takim wnioskiem w swych recenzjach wystąpili obydwaj recenzenci)  Komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia.

10. Na posiedzeniu RWL głosuje nad  przyjęciem obrony oraz nadaniem stopnia doktora (głosowania tajne)

11. Osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz składa w Dziekanacie wypełnioną kartę Informacyjną SYNABA w dwóch egzemplarzach, podpisaną przez kierownika pracy.

12. Doktorant  uiszcza opłatę za wydanie dyplomu doktorskiego w wysokości 120 PLN
na konto:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118
(z podaniem imienia i nazwiska doktoranta oraz uwagą – opłata za dyplom doktorski)