Powtarzanie

Podstawa prawna

Uchwała 374 2020 –  regulamin studiów

Informacje ogólne

Ponowny wpis na ten sam semestr (powtarzanie semestru) 

Student, który nie uzyskał zaliczenia semestru, może złożyć wniosek o ponowny wpis na ten sam semestr (powtarzanie semestru).

Prodziekan może udzielić zgody na powtarzanie semestru, jeśli zostanie spełniona jedna z następujących przesłanek: 

1) student uzyskał co najmniej 50% punktów ECTS wymaganych zgodnie z planem studiów do zaliczenia tego semestru, a żaden z niezaliczonych przedmiotów nie jest przedmiotem modułowym;

2) student nie zaliczył przedmiotu modułowego.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, student składa w dziekanacie w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia sesji poprawkowej.

Student może uzyskać zgodę w trakcie całego cyklu kształcenia na jednorazowe powtarzanie nie więcej niż dwóch różnych semestrów, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inny udokumentowany wypadek losowy.

Student powtarzający semestr:

  1. jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z przedmiotów zaliczonych przed ponownym wpisem na ten sam semestr.
  2. Student powtarzający semestr z powodu niezaliczenia przedmiotu jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz do ich zaliczenia.
  3. w przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez prodziekana, jednak nie później niż do końca semestru, na który został ponownie wpisany.
  4. Student, który nie zaliczył przedmiotu realizowanego w ramach uzupełniania różnic programowych, podlega zasadom dotyczącym warunku lub powtarzania semestru.

Powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przez studenta wpisanego ponownie na ten sam semestr jest odpłatne.

Warunki oraz tryb wnoszenia opłat za uzupełnianie różnic programowych i powtarzanie określonych zajęć oraz sposób wyliczania wysokości tych opłat określa Rektor.

W przypadku gdy student nie otrzyma zgody na powtarzanie semestru lub nie zaliczy powtarzanego przedmiotu, zostaje wydana decyzja o skreśleniu z listy studentów.