Dziekan, na udokumentowany wniosek studenta, który nie zaliczył roku studiów, może wydać decyzję o powtarzaniu roku studiów.

Powtarzanie roku studiów odbywa się według następujących zasad:

  • student może uzyskać zezwolenie dziekana na powtarzanie roku studiów tylko raz w czasie trwania studiów, chyba że przyczyną powtórnego nie zaliczenia roku była długotrwała choroba lub inny udokumentowany wypadek losowy;
  • decyzję o powtarzaniu roku dziekan może podjąć w przypadku nie zaliczenia przez studenta przedmiotu;
  • powtarzanie roku jest odpłatne – warunki odpłatności  reguluje odrębne zarządzenie rektora Uniwersytetu;
  • jeżeli student nie wniósł w wyznaczonym terminie opłat z tytułu powtarzania, zezwolenie na powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w nauce zostaje cofnięte i dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. (§ 19 Regulaminu studiów)