Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem oraz przygotowanie do kierowania zespołami ludzkimi.

Studia na kierunku lekarskim są jednolitymi studiami magisterskimi i trwają 6 lat (12 semestrów). Program nauczania obejmuje przedmioty przedkliniczne (tzw. przedmioty podstawowe, m.in. anatomię prawidłową, chemię medyczną, biologię z genetyką i ekologią, biofizykę, fizjologię, histologię, patomorfologię, farmakologię) nauczane głównie na latach I-III oraz przedmioty kliniczne (tzw. przedmioty kierunkowe, m.in. choroby wewnętrzne, chirurgię, pediatrię, neurologię, psychiatrię, ginekologię i położnictwo, dermatologię i wenerologię, choroby zakaźne)  nauczane na latach IV-VI. Program nauczania medycyny obejmuje także przygotowanie informatyczne i biostatystyczne,  przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka medyczna, historia filozofii, socjologia, historia medycyny, jak również wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie właściwych postaw profesjonalnych absolwentów, ich umiejętności komunikacji z pacjentem oraz rozumienia psycho-społecznych czynników warunkujących zdrowie.

Realizowany w latach 2010/2011 program Operacja Sukces stworzył podstawy do ciągłego wdrażania działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zarówno w aspekcie metodycznym jak i treściowym. W ciągu ostatnich lat, dzięki programowi Operacja Integracja w znaczący sposób rozbudowano ofertę e-learningową kierunku, między innymi umożliwiając studentom asynchroniczny dostęp do wszystkich wykładów. Przebudowano również strukturę i treść zajęć klinicznych, tak aby studenci uczyli się prawidłowego rozumowania klinicznego – od objawu, poprzez diagnostykę do ustalenia rozpoznania, rokowania i leczenia.  Przedmioty pokrewne zostały połączone w spójne moduły nauczane i egzaminowane wspólnie (np. anatomia prawidłowa, histologia, cytologia i embriologia jako moduł biostruktura).