UWAGA: termin zakończenia przewodów doktorskich został przedłużony do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Procedura

Rada Nauk Medycznych:

 1. Wyznacza co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.
 2. Wyznacza w głosowaniu jawnym członków komisji egzaminacyjnych na egzamin z:
  – dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
  – dyscypliny dodatkowej –  historii medycyny lub filozofii
  – języka obcego nowożytnego

Obecnie  egzaminy doktorskie odbywają się w trybie zdalnym – w tym celu należy złożyć WNIOSEK

Termin egzaminu przedmiotowego po akceptacji wniosku wyznaczany jest przez Prodziekana ds. Nauki, o terminie kandydat informowany jest drogą e-mailową.

Kandydat  na 10 dni przed posiedzeniem Rady Nauk Medycznych składa w Dziekanacie 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej (wraz z dołączonymi do nich płytami CD/DVD z rozprawą doktorską w pliku PDF) i opinią promotora o pracy. Rozprawa doktorska winna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim.

Rozprawa doktorska w formie tzw. „Zszywki” czyli zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, powinna spełniać wymagania zawarte w UCHWALE SENATU i być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.Kandydat dostarcza oświadczenia współautorów artykułów naukowych wchodzących w skład „zszywki”.

 1. Po otrzymaniu  pozytywnych recenzji, zdaniu przez  kandydata wszystkich wymaganych egzaminów oraz spełnieniu wymogów publikacyjnych zawartych w UCHWALE SENATU Rada Nauk Medycznych głosuje nad przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do publicznej obrony.
 2. Rada Nauk Medycznych powołuje komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, w składzie co najmniej 7 członków Rady oraz recenzentów i promotorów, a także wyznacza Przewodniczącego Komisji doktorskiej, spośród jej członków.

Obecnie obrony rozpraw doktorskich odbywają się w trybie zdalnym. – w tym celu należy złożyć WNIOSEK

Przed dopuszczeniem do obrony w trybie zdalnym należy złożyć:  OŚWIADCZENIE

oraz oświadczenie do Centrum Biblioteczno-Informacyjnego OŚWIADCZENIE

Termin obrony wyznaczany jest przez Prodziekana ds. Nauki, o terminie kandydat informowany jest drogą e-mailową.
Przed obroną rozprawy doktorskiej w formie zdalnej istnieje możliwość przeprowadzenia próby –  w tym celu prosimy o kontakt z odpowiednim pracownikiem Dziekanatu.

 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu przed Komisją doktorską w obecności co najmniej połowy składu komisji, w tym co najmniej 1 recenzenta
 2. Promotor przedstawia sylwetkę i dorobek naukowy doktoranta.
 3. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, Przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji.
 4. Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.
 5. Przewodniczący Komisji doktorskiej otwiera publiczną dyskusję.
 6. Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia swoje stanowisko.
 7. Po zakończeniu części jawnej posiedzenia odbywa się tajna narada Komisji, na której przeprowadza się głosowanie.

Na najbliższym posiedzeniu Rada Nauk Medycznych podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora.

Wręczenie dyplomu doktorskiego ma miejsce na uroczystym posiedzeniu Senatu.

Rozprawa doktorska może uzyskać wyróżnienie Rady Nauk Medycznych w przypadku gdy dwóch recenzentów wnioskowało o jej wyróżnienie oraz został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. prace wchodzące w skład spójnego tematycznie zbioru, będącego formą rozprawy doktorskiej, posiadają łączny współczynnik wpływu Impact Factor wynoszący co najmniej 3 punkty;
 2. wyniki badań będących przedmiotem rozprawy doktorskiej zostały opublikowane lub przyjęte do druku w formie publikacji oryginalnej lub cyklu publikacji w czasopismach o łącznym współczynniku wpływu Impact Factor wynoszącym co najmniej 3 punkty w terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej, a doktorant jest ich pierwszym autorem.

W terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej należy złożyć do Przewodniczącej Rady Nauk Medycznych pisemną informację o publikacjach ogłoszonych lub przyjętych do druku, wraz z kopią publikacji lub listem od redakcji czasopisma, poświadczającym przyjęcie pracy do druku.

Za wydanie dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim

pobiera się opłatę w wysokości: – 120 zł;

odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński wydawany jest na pisemny wniosek – WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

za wydanie odpisu w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości: –80 zł

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:

ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

W tytule przelewu należy wpisać następującą informację:

-Imię i Nazwisko doktoranta,
-Wydział Lekarski,
-opłata za dyplom doktorski.