Rozprawa doktorska w formie tzw. „Zszywki” czyli zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, winien spełniać następujące kryteria:

1.    Zbiór co najmniej dwóch powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, które zostały ujęte w poniższych wykazach:

NOWY WYKAZ

STARE WYKAZY (część A. B i C) –  zalicza się artykuły opublikowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. przy czym artykuły w części B, muszą mieć przyznanych co najmniej 10 punktów;

2.   co najmniej dwa artykuły w zbiorze publikacji są artykułami oryginalnymi;
3.   kandydat jest pierwszym autorem we wszystkich publikacjach tworzących zbiór;
4.   zbiór opatrzony jest tytułem oraz uzupełniony opisem, w którym kandydat definiuje zagadnienie badawcze na tle aktualnej literatury naukowej, jego oryginalność, sposób rozwiązania,                        dyskutuje uzyskane wyniki oraz przedstawia najważniejsze wnioski;
5.   publikacje tworzące zbiór powinny posiadać łączny współczynnik wpływu Impact Factor z roku wydania co najmniej 2.

UWAGA – w przypadku osób, które złożyły wniosek w sprawie wyznaczenia promotora od dnia 1 stycznia 2022 r.:

Zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, winien spełniać następujące kryteria:
1. zbiór co najmniej dwóch powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, które zostały ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 267 ust 2 pkt. 2 lit. b ustawy, lub o których mowa w art. 179 ust.6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.);
2. co najmniej dwa artykuły w zbiorze publikacji są artykułami oryginalnymi;
3. kandydat jest jedynym pierwszym autorem we wszystkich publikacjach tworzących zbiór;
4. zbiór opatrzony jest tytułem oraz uzupełniony opisem, w którym kandydat definiuje zagadnienie badawcze na tle aktualnej literatury naukowej, jego oryginalność, sposób rozwiązania, dyskutuje uzyskane wyniki oraz przedstawia najważniejsze wnioski;
5. co najmniej jedna praca oryginalna tworząca zbiór powinna posiadać współczynnik wpływu Impact Factor z roku wydania wynoszący co najmniej 1,5