Postępowanie wszczyna się  na wniosek kandydata, który posiada w dorobku co najmniej:

1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w WYKAZIE lub 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w WYKAZIE albo rozdział w takiej monografii.