Rada Nauk Medycznych  wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na wniosek kandydata, który posiada w dorobku co najmniej:

  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
    lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe albo rozdział w takiej monografii,
    lub
  3. dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte do dnia 31 grudnia 2020 r. do dorobku naukowego zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie wykazu ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie