Kandydat przygotowujący rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania, składa do przewodniczącego Rady Nauk Medycznych wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów, wraz z jego/ich pisemną zgodą.

Wnioski należy zgłosić najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nauk Medycznych. Harmonogram posiedzeń Rady: https://lekarski.umed.lodz.pl/rada-nauk-medycznych/harmonogram-posiedzen/.

Wyznaczenie promotora lub promotorów następuje w drodze uchwały Rady Nauk Medycznych.

Promotorem w postępowaniu może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a promotorem pomocniczym osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

 

W razie pytań proszę o kontakt:
e-miał: ewelina.plocinska@umed.lodz.pl
tel. 42 227 59 28