1. Kandydat, który spełnia warunki do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu    profesora (Uchwała nr 346/2011r. Senatu UM w Łodzi z dnia 21.04.2011r. wraz  z Załącznikiem) uzyskuje w Bibliotece Głównej UM w Łodzi dokument potwierdzający punktację naukową (odpowiedzialnym za sporządzenie punktacji jest Pan Piotr Kozłowski tel. 677-92-69 e-mail: punktacja@umed.lodz.pl)
  2. Kandydat przedstawia Dziekanowi spis dorobku oraz komplet dokumentów
  3. Po akceptacji dokumentów przez Dziekana, Komisja ds. Rozwoju Naukowego ocenia dorobek kandydata oraz proponuje skład Komisji Oceniającej wyłonionej   spośród członków RWL   – 3 osoby z tytułem profesora
  4. RWL głosuje nad wszczęciem postępowania oraz wyznaczeniem 2 recenzentów (głosowanie tajne)
  5. Dziekanat zawiadamia (w formie pisemnej) Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora i wyborze recenzentów.
  6. Po wyznaczeniu przez CK dwu recenzentów Dziekanat informuje w formie pisemnej wszystkich recenzentów o powołaniu ich na tę funkcję w przewodzie habilitacyjnym kandydata.
  7. Komisja Oceniająca po zapoznaniu się ze wszystkim recenzjami przygotowuje wniosek o nadanie tytułu profesora. Wniosek otrzymują członkowie RWL wraz z zaproszeniem na posiedzenie RWL
  8. RWL głosuje nad przyjęciem wniosku  o nadanie tytułu profesora  (głosowanie tajne). Na posiedzenie zaproszeni są recenzenci. Jeśli nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu muszą przesłać pisemne usprawiedliwienie.
  9. Po zakończeniu postępowania kandydat  przygotowuje wymagane dokumenty, które są wysyłane do Centralnej Komisji.