Procedura

Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego należy przesłać do Rektora po opinii kierownika Zakładu/Kliniki, kierownika Katedry i Dziekana Wydziału aplikacji Korespondencja wewnętrzna w Proces Portalu.

Po decyzji Rektora, Dziekan ogłasza konkurs na stronie Wydziału.

  1. życiorys naukowy;
  2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  3. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
  4. wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
  5. skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  6. skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;
  7. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STATUSU ZATRUDNIENIA W UNIWERSYTECIE, DEKLARACJA O KONIECZNOŚCI UKOŃCZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA.

Komplet dokumentów należy przesłać w formie pdf na maila: praca.lekarski@umed.lodz.pl najpóźniej do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się poprzez aplikację TEAMS. O terminie rozmowy zostaną Państwo poinformowani mailowo przez pracownika Dziekanatu WL.

Wyniki zostają opublikowane na stronie uczelni.

Kandydaci, którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają link do wyników.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.