wstecz

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia, w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz zgodnie z §27 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, decyzję o przeniesieniu zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub poza Uczelnią, na wniosek studenta, podejmuje Kierownik przedmiotu, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów.

Z uwagi na to, iż taki wniosek student lat wyższych składa przed rozpoczęciem danego semestru, a w przypadku studenta I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia danego semestru, decyzja wydana przez Kierownika przedmiotu po akceptacji Dziekana powinna zostać niezwłocznie odnotowana przez pracownika dziekanatu w elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów ESOS.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Anna Jegier
Prorektor ds. Kształcenia
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi