wstecz

Informacja na stronę o Programie Stypendialnym

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2021/2022 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zostały określone
w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen
z egzaminów nie niższą niż 4.2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się –
po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach
co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałą nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, w którym określono m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej.

Zakłada się, iż program stypendialny będzie miał charakter wieloletni i corocznie, do końca czerwca danego roku, będą ogłaszane kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 3 września 2021 r. Wysokość stypendium wyniesie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000,00 złotych brutto rocznie
i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych, których lista znajduje się w opublikowanym ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, zadeklarowały m.in. zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie, po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji deficytowych występujących na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Tym samym zachęcam środowisko akademickie reprezentujące Uczelnie, które kształcą studentów na kierunku lekarskim, do przekazania przyszłym medykom – przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych –   informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Z poważeniem

 

Adam Struzik

Marszałek

Województwa Mazowieckiego

(podpisano elektronicznie)